Von Bröms­sen gör po­lishu­mor

Hallands Nyheter - - Tvguide - An­na Hed­lund

Kan man blan­da gra­vall­var­lig nor­dic no­ir med ko­me­di? Tja, var­för in­te. Det är i al­la fall vad upp­hovs­män­nen bakom nya kri­mi­nal­ko­me­din ”Fal­let” har gjort.

– Folk kan ju gen­ren med po­li­ser som dric­ker kaf­fe och lö­ser fall, så kans­ke är det dags att vå­ga dri­va li­te med det ock­så, sä­ger To­mas von Bröms­sen.

Han spe­lar lo­kal­po­lis­che­fen Klas Wall som ef­ter en lång och still­sam kar­riär plöts­ligt får ett rik­tigt maf­figt fall att re­da ut, när ett mord med re­li­giö­sa för­tec­ken sker på den lil­la or­ten.

Till sin hjälp har Wall en bro­kig ska­ra med­ar­be­ta­re. Den sten­hår­da Sop­hie Borg och den in­res­te brit­tis­ke kom­mis­sa­ri­en Tom Brown fres­tar bå­da två på si­na che­fers tå­la­mod.

– Så ska han lö­sa fal­let sam­ti­digt som han har de här kne­pi­ga med­ar­be­tar­na. Det är en bra kom­pli­ka­tion, sä­ger To­mas von Brömm­sen om sin roll­fi­gur.

Foto: Mag­nus Li­am Karls­son

Klass Wall (To­mas von Bröms­sen) ut­re­der ett mord som ska­kar en li­ten ort i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.