My­ten om Gyl­len­ham­mar le­ver

Hallands Nyheter - - Tvguide - Emi­lie Tör­nqvist

Han var en ud­da få­gel i nä­rings­li­vet och top­pa­de lis­tan över Sve­ri­ges mest be­und­ra­de män un­der nio år. I en ny do­ku­men­tär por­trät­te­ras PG Gyl­len­ham­mar.

Do­ku­men­tä­ren ”Sve­ri­ges mest be­und­ra­de man” skild­rar Pe­hr G Gyl­len­ham­mars gär­ning. I bör­jan av 1970-ta­let blev han vi­sio­när vd för Vol­vo.

Jour­na­lis­ten och pro­gram­le­da­ren Kristi­na Hed­berg in­ter­vju­ar PG, hans vän­ner och fa­milj samt and­ra makt­ha­va­re. Hon be­skri­ver PG som spän­nan­de.

– Det hän­der myc­ket när man mö­ter ho­nom. Han är oför­ut­säg­bar och står ald­rig still.

Det svå­ra var att få per­so­ner att trä­da fram och ta­la ut om kon­flik­ter­na.

– Jag är im­po­ne­rad och tack­sam över de mo­di­ga som ställ­de upp. PG är fort­fa­ran­de en ak­tiv makt­fak­tor, sä­ger Kristi­na Hed­berg.

Foto: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

Pe­hr G Gyl­len­ham­mar star­ta­de en ny epok in­om Vol­vo och i svenskt nä­rings­liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.