Koc­kar och eko­no­mi­bi­trä­den i Fal­ken­bergs kom­mun åk­te på matsa­fa­ri för att in­spi­re­ras av lo­kal mat­kul­tur.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

Kom­mu­na­la koc­kar har i vec­kan va­rit ute på matsa­fa­ri för att in­spi­re­ras av den lo­ka­la mat­kul­tu­ren. Kans­ke kom­mer det att ser­ve­ras ost från Skrea, korv till­ver­kad i Slö­inge el­ler ogräs ploc­kat i Ugg­larp.

Cir­ka 150 koc­kar och eko­no­mi­bi­trä­den in­om kom­mu­nen var in­bjud­na att del­ta och näs­tan al­la tac­ka­de ja. De har fått be­sö­ka någ­ra livs­me­dels­pro­du­cen­ter och mat­hant­ver­ka­re på hem­ma­plan.

– Vi tyc­ker att Falkenberg är en fan­tas­tisk mat­stad och vill lyf­ta fram att vi som syss­lar med of­fent­lig mat, of­fent­lig gast­ro­no­mi, ock­så är en del av det, sä­ger Ca­mil­la Möll­born.

Hon är verk­sam­hets­ut­veck­la­re in­om kom­mu­nens kost- och städ­ser­vice. Det in­ne­bär att hon bland an­nat pla­ne­rar mat­sed­lar för sko­lor och äldre­bo­en­den.

ATT MATSAFARIN BLEV verk­lig­het be­ror till stor del på öns­ke­mål från per­so­na­len.

– De har sagt att de vill ha in­spi­ra­tion, in­te ba­ra gå på de tra­di­tio­nel­la ut­bild­ning­ar­na som vi har var­je år. Många pra­ta­de om Fal­ken­bergs mat­da­gar och Falkenberg skaf­fe­ri. Vi tänk­te att vi kan gö­ra en matsa­fa­ri el­ler mat­vand­ring. Kans­ke kan vi ta med oss sa­ker hem till vå­ra kök att in­spi­re­ras av och gö­ra nya rät­ter, för­kla­rar Ca­mil­la Möll­born.

I sam­råd med Des­ti­na­tion Falkenberg har lämp­li­ga res­mål valts ut och det blev Ugg­larps Grönt, Gud­munds­går­den i Slö­inge och Skrea Ost.

PÅ UGG­LARPS GRÖNT be­rät­ta­de Mi­kael Ji­den­holm om sin verk­sam­het. Förutom att od­la och säl­ja har han fullt upp med stu­die­be­sök och fö­re­läs­ning­ar.

– Närod­lat är jät­te­po­pu­lärt nu och vi har myc­ket bre­da­re sor­ti­ment än för någ­ra år se­dan. Folk har bli­vit med­vet­na om att det är skill­nad på en mo­rot och en mo­rot. Att man kan hit­ta en sal­lad som in­te sma­kar som den i af­fä­ren.

Fö­re­ta­get le­ve­re­rar in­te ba­ra lo­kalt ut­an till tren­di­ga kro­gar i stor­stä­der­na och har fått be­ställ­ning­ar till no­bel­fes­ter och kung­li­ga mid­da­gar. Man han­te­rar 2000 ar­tik­lar och in­te ba­ra tra­di­tio­nel­la grön­sa­ker och rot­fruk­ter av skif­tan­de slag. Mas­sor av vil­da ar­ter finns ock­så på och run­tom­kring går­den; kir­skål, älg­ört, våtarv, lom­me, kard­bor­re, nä­va, röl­le­ka, mål­la...

– MÅNGA AV vå­ra ogräs är de­li­ka­tes­ser ut­om­lands. Vi har jät­te­häf­ti­ga gre­jer som vi in­te vet om. Jag ha­de kun­nat gå runt här i na­tu­ren en hel dag och hit­ta sa­ker som ni kan äta. Många av de här väx­ter­na finns i gam­la me­di­cin­böc­ker och an­vän­des myc­ket förr.

– Jag hop­pas att det bubb­lar i skal­len på er nu och att ni in­spi­re­rats, av­slu­ta­de Mi­kael Ji­den­holm och fick många nic­kar och ap­plå­der till svar.

Bild: OLA FOLKESSON

MISSBILDAD BRYSSELKÅL. I USA hit­ta­de Mi­kael Ji­den­holm flo­wers­prout som han i dag od­lar på Ugg­larps Grönt. Nå­got svenskt namn finns in­te och egent­li­gen är det en slags missbildad brysselkål som stu­die­be­sö­kar­na er­bjuds att provsma­ka.

Bild: OLA FOLKESSON

POPULÄRA OGRÄS. Mi­kael Ji­den­holm på Ugg­larps Grönt be­rät­tar att många av vå­ra van­li­ga ogräs är de­li­ka­tes­ser ut­om­lands och ser­ve­ras även på fi­na kro­gar i Stock­holm.

Bild: OLA FOLKESSON

SVINROT. Ro­ten på knöl­sys­ka (el­ler svinrot som den ock­så kall­las) kan tilla­gas och sma­kar li­te som vat­ten­kas­tanj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.