HN:S kul­tur­re­dak­tör tip­sar om bäs­ta nö­jet.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - HEL­GENS BÄS­TA med Malin Ei­re­felt malin.ei­re­felt@hn.se

Det luk­ta­de popcorn och såg­spån och jag var li­ten och spänd och för­vän­tans­full. Jag och pap­pa var på cir­kus. I ma­ne­gen åk­te en kil­le och en tjej runt på rullskrid­skor på en li­ten rund upp­höjd scen. De frå­ga­de ef­ter fri­vil­li­ga barn. Jag var fri­vil­lig. I mit­ten av det sto­ra täl­tet tog han el­ler hon tag i mi­na hän­der. Se­dan flög jag, runt runt runt. Ef­teråt, yr av fly­gan­det och av att ha va­rit i cir­ku­sens cent­rum, hit­ta­de jag in­te till­ba­ka till pap­pa. Jag minns att jag skäm­des. Sam­ti­digt var jag så stolt.

Cir­ku­sen ha­de kom­mit till Kristi­neslätt. Det var 30-tal. Cir­ku­sens häs­tar fick stå på min mor­fars gård. Där­för fick bar­nen bil­jet­ter. Men fa­mil­jen ha­de in­te skor till al­la, mor­fars sys­kon var snab­ba­re än ho­nom. Det fanns inga skor. Så han stod med en bil­jett, men kun­de in­te gå. I hel­gen kom­mer cir­ku­sen till stan igen, trots att de­ras re­klam­skyl­tar har van­da­li­se­rats av ak­ti­vis­ter som har skri­vit ”in­ställt på grund av djur­plå­ge­ri”. – Jag tror att var och en för­står att vi in­te skul­le kun­na vi­sa upp djur som in­te mår bra. Vå­ra djur är väl­må­en­de, so­ci­a­la och i gott hull, som läns­ve­te­ri­nä­ren skri­ver, har Cir­kus Max­i­mus tur­né­le­da­re He­le­na Schicht sagt till HN om kri­ti­ken. Se­dan någ­ra år tur­ne­rar in­te cir­ku­sen med ”vil­da djur” som ti­ger och le­jon ut­an ba­ra ta­ma djur som hund och häst. På skär­tors­da­gen kom­mer cir­ku­sen till Falkenberg och på lång­fre­da­gen till Var­berg. Cir­ku­sen har ge­nom histo­ri­en be­hand­lat bå­de män­ni­skor och djur il­la. För­hopp­nings­vis är den ti­den för­bi nu. Så att barn även i fram­ti­den kan få upp­le­va den my­tis­ka, mys­tis­ka stäm­ning­en in­u­ti ett cir­kustält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.