Ny tung ut­vis­ning däc­ka­de Halmstads BK

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS TORNELL 010-471 51 49 at@hn.se

”Det är svårt med tio man mot MFF. Jag tyck­te vi att vi ha­de koll på dem i bör­jan, men se­dan kör­de de ba­ra på”

MARCUS JO­HANS­SON, HBK

Först Ko­su­ke Ki­nos­hita och nu Abou­ba­kar Kei­ta. Lå­net från FC Kö­pen­hamn fick rött kort ef­ter en vårds­lös tack­ling när Halmstads BK för­lo­ra­de mot svens­ka mäs­tar­na Mal­mö FF på Ör­jans vall. – Helt oac­cep­ta­belt, tyck­te Hbk-kap­te­nen Ivo Pe­kal­ski.

Mot Jön­kö­pings Söd­ra var det nye ja­pa­nen som åk­te ut ef­ter en halv­tim­mes spel. I stort sett li­ka lång tid ha­de gått på Ör­jans vall på sön­da­gen då Kei­ta sat­sa­de friskt och spar­ka­de ner MFF:S Oscar Lewic­ki på mot­stån­dar­nas plan­hal­va.

DO­MA­REN GLENN NYBERG vi­sa­de ut Hbk-mitt­fäl­ta­ren di­rekt.

– Vi gav bort mat­chen. Det går in­te att spe­la med en man mind­re så länge mot ett lag av Mal­mö FF:S ka­li­ber, sa Pe­kal­ski. Han fort­sat­te: – Det bor­de ha räckt med vad som hän­de i för­ra om­gång­en. Vi mås­te lä­ra oss att hit­ta di­sci­pli­nen för nu fick vi in­te möj­lig­he­ten att va­ra med i mat­chen.

Så länge HBK var li­ka många spe­la­re på plan såg det bra ut mot Mal­mö, som in­te skapade myc­ket när hem­ma­la­get stäng­de ytor och job­ba­de för varand­ra.

Men se­dan Kei­ta dra­git på sig det rö­da kor­tet, som kom­mer att ge minst två mat­chers av­stäng­ning, fick HBK svårt att fre­da det eg­na må­let.

DI­REKT EF­TER ATT mitt­fäl­ta­ren läm­nat pla­nen blev det plöts­ligt vidöp­pet i HBK:S för­svar och det var skå­ning­ar­na in­te se­na att ut­nytt­ja.

Först räd­da­de Isak Pet­ters­son Mar­kus Ro­sen­bergs fri­lä­ge, men ba­ra mi­nu­ten se­na­re fick den unge Hbk-mål­vak­ten ge vi­ka se­dan gäs­ter­na rul­lat upp hem­ma­för­sva­ret och An­ders Christi­an­sen rul­lat in 0–1 ef­ter klack­pass av mat­chens sto­re li­ra­re Pawel Ci­bic­ki.

Ba­ra ett par mi­nu­ter se­na­re var det dags igen.

Ro­sen­berg skic­ka­de in bol­len från hö­ger och Ci­bic­ki dröm­må­la­de med en konst­spark.

SÅLEDES SEX BLYTUNGA mi­nu­ter för HBK som den här gång­en in­te ha­de ener­gi nog för att kom­ma till­ba­ka i mat­chen som i Jön­kö­ping se­nast.

Men så hand­la­de det ock­så om ett helt an­nat mot­stånd.

Mal­mö fort­sat­te att do­mi­ne­ra match­bil­den och í den 63:e mi­nu­ten var det dags igen. Ci­bic­ki fick ostört stå och sik­ta in sig och sat­te 3–0 i bort­re krys­set.

– Med en man mind­re får man fär­re lä­gen och även mind­re kraft att gö­ra nå­got själv, tyck­te Pe­kal­ski.

MARCUS JO­HANS­SON, SOM bil­da­de mitt­backspar med Marcus Mat­hi­sen se­dan Fredrik Li­ver­stam in­te åter­häm­tat sig rik­tigt från för­kyl­ning­en och satt på bän­ken, nic­kar in­stäm­man­de:

– Det är svårt med tio man mot MFF. Jag tyck­te att vi ha­de koll på dem i bör­jan, men se­dan kör­de de ba­ra på.

HBK, då? Ja, in­te kom la­get till spe­ci­ellt många chan­ser, men Ni­co­lai Al­ho, som gjor­de de­but från start i allsvenskan, ha­de någ­ra hyf­sa­de chan­ser i förs­ta halv­lek, men fick ing­en rik­tig fart på skot­ten.

I öv­rigt hän­de in­te så myc­ket. Det ha­de HBK in­te ork för den här gång­en.

Bild: ROGER LARSSON

RÖTT KORT. HBK:S Abou­ba­kar Kei­ta blev ut­vi­sad ef­ter en halv­tim­me se­dan han vårds­löst ka­pat Mal­mö FF:S Oscar Lewic­ki. Det blev bör­jan till slu­tet för hem­ma­la­get in­för över 8 000 åskå­da­re på Ör­jans vall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.