Mil­jo­ner ska mins­ka can­cerkö­er

Hallands Nyheter - - Nyheter - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Vän­te­ti­der­na för can­cer­be­hand­ling ska kor­tas och vår­den bli mer jäm­lik. Re­gi­on Hal­land har till­de­lats 6,5 mil­jo­ner kro­nor i stats­bi­drag.

Re­ge­ring­en har slu­tit en över­ens­kom­mel­se med Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting, SKL, om att be­ta­la ut 407 mil­jo­ner kro­nor i sti­mu­lans­me­del un­der 2017 för att kor­ta kö­er­na och gö­ra can­cer­vår­den bätt­re och mer jäm­lik.

AR­BE­TET SKA SKE ge­nom att lands­ting­en in­för så kal­la­de stan­dar­di­se­ra­de vård­för­lopp. Det be­ty­der att al­la som ut­reds ska be­mö­tas så li­ka det går. Un­der­sök­ning­ar­na ska gö­ras i sam­ma ord­ning och så fort som möj­ligt oav­sett vem pa­ti­en­ten är el­ler var hen bor.

– Ing­en ska be­hö­va vän­ta en dag för länge på vård när man har can­cer. Där­för är det vik­tigt att vi fort­sät­ter det fram­gångs­ri­ka ar­be­tet med att ka­pa vän­te­ti­der­na och mins­ka skill­na­der­na. Stan­dar­di­se­ra­de vård­för­lopp är ett bra sätt att ge vet­ti­ga för­ut­sätt­ning­ar för per­so­na­len att ge en bra och till­gäng­lig vård, sä­ger sjuk­vårds­mi­nis­ter Gabri­el Wik­ström i ett press­med­de­lan­de.

NU HAR DEN förs­ta hal­van be­ta­lats ut och Re­gi­on Hal­land fick li­te drygt 6,5 mil­jo­ner kro­nor. En för­ut­sätt­ning för att få del av peng­ar­na var att skic­ka in hand­lings­pla­ner på hur ar­be­tet med de stan­dar­di­se­ra­de vård­för­lop­pen skul­le gå till. För att få ta del av and­ra hal­van av årets bi­drag ska lands­ting­en vi­sa att de ge­nom­fört ar­be­tet se­nast den 1 no­vem­ber. Re­ge­ring­ens can­cer­sats­ning på­bör­ja­des 2015 och fort­sät­ter till 2018. I år om­fat­tas tio nya can­cer­for­mer. Se fak­taru­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.