BROTTSUTREDNING. Po­li­sens ut­re­da­re och åkla­ga­re be­sök­te plat­sen för stor­bran­den i ham­nen. Mis­stan­kar­na om grov mord­brand kvar­står.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

”Vi vill ock­så kom­ma i kon­takt med vitt­nen som gjort ob­ser­va­tio­ner sent un­der mån­dags­kväl­len”

LARS-GUN­NAR PER­LING­ER ställ­fö­re­trä­dan­de chef för po­li­sens en­het för grova brott i Hal­land

Åkla­ga­ren står fast vid brotts­miss­tan­kar­na om grov mord­brand. I går be­sök­te hon och ut­red­nings­led­ning­en den ned­brun­na bygg­na­den.

Man­nen som greps i nä­ra an­slut­ning till bran­den an­hölls på tis­dags­för­mid­da­gen på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grov mord­brand. Nu sköts utred­ning­en av Hal­landspo­li­sens av­del­ning för grova brott.

– Vi har pre­cis ta­git över det­ta. Jag har in­te träf­fat ho­nom än men jag har ta­git del av vad han har sagt i för­hö­ren, sä­ger Lars-gun­nar Per­ling­er, ställ­fö­re­trä­dan­de chef för po­li­sens en­het för grova brott i Hal­land.

TILL­SAM­MANS MED ÅKLA­GA­RE So­fia Co­rin be­sök­te han un­der tis­dags­ef­ter­mid­da­gen den kraf­tigt brand­ska­da­de bygg­na­den. Det blev ett kort be­sök.

– Vi har do­ku­men­te­rat det vi be­hö­ver nu. Det är all­tid bra att ha sett plat­sen in­nan man för­hör nå­gon, sä­ger han.

Bland an­nat in­tres­se­ra­de sig ut­re­dar­na för de över­vak­nings­ka­me­ror som finns upp­sat­ta på oli­ka bygg­na­der i när­om­rå­det. Ar­be­tet med att sam­la in even­tu­ellt ma­te­ri­al från dem är re­dan igång.

– Vi vill ock­så kom­ma i kon­takt med vitt­nen som gjort ob­ser­va­tio­ner sent un­der mån­dags­kväl­len.

Bå­de ut­re­da­re och åkla­ga­re är myc­ket spar­sam­ma med de­tal­jer­na kring utred­ning­en och den an­håll­ne man­nen.

– Vi har ju pre­cis ta­git över det­ta så jag kan in­te sä­ga så myc­ket i nu­lä­get. Men han har i al­la fall läm­nat upp­gif­ter som ger vid han­den att han har va­rit på plat­sen, sä­ger Lars­gun­nar Per­ling­er.

MANNENS FÖR­SVA­RA­RE, Anders Eric­son, be­rät­ta­de re­dan i tis­dags hur han tol­ka­de sin kli­ents re­do­gö­rel­se från brand­nat­ten. Ad­vo­ka­ten me­nar att det hand­la­de om nå­gon slags olycks­hän­del­se.

De uppgifterna var dock ing­et som åkla­ga­re So­fia Co­rin vil­le kom­men­te­ra alls un­der be­sö­ket i Fal­ken­berg. Mis­stan­kar­na mot man­nen gäl­ler alltjämt grov mord­brand, ett brott som vid fäl­lan­de dom kan ge fäng­el­se i mel­lan sex år och livs­tid.

– JAG HAR svårt att se att han in­te skul­le be­gä­ras häk­tad. Grov mord­brand är ett brott där det gäl­ler ob­li­ga­to­risk häkt­ning. Men det be­ror ock­så på hur be­vislä­get ser ut, sä­ger Lars-gun­nar Per­ling­er.

Se­nast un­der fre­da­gen mås­te åkla­ga­ren ha läm­nat in sin häkt­nings­fram­stäl­lan. Någ­ra fler för­hör med den an­håll­ne man­nen kom­mer in­te att hål­las in­nan dess, en­ligt Lars-gun­nar Per­ling­er.

OM­RÅ­DET KRING DEN kraf­tigt brand­ska­da­de bygg­na­den har spär­rats av. När po­li­sens tek­nis­ka ut­red­ning kan slut­fö­ras be­ror på hur snart brand­plat­sen blir fullt till­gäng­lig.

Så sent som i går blos­sa­de fort­fa­ran­de spo­ra­dis­ka glödel­dar upp som fick han­te­ras av de hand­full brand­män som rädd­nings­tjäns­ten läm­nat kvar för ef­ter­be­vak­ning.

Bild: OLA FOLKESSON

PÅ PLATS. Verk­stäl­lan­de che­fen för po­li­sens en­het för grova brott, Lars-gun­nar Per­ling­er, in­spek­te­ra­de brand­plat­sen has­tigt till­sam­mans med åkla­ga­re So­fia Co­rin.

Bild: OLA FOLKESSON

UTREDER. Lars-gun­nar Per­ling­er, vid po­li­sens en­het för grova brott, be­sök­te un­der ons­da­gen brand­plat­sen till­sam­mans med åkla­ga­re So­fia Co­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.