Ny podd från lands­byg­den. Fö­re­ta­gar­na bakom Far­mers Mar­ket vill spri­da kun­skap om lo­ka­la mat­pro­du­cen­ter, kre­a­tö­rer och nör­dar på lan­det.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MA­LIN EI­RE­FELT 0721-91 12 67 ma­lin.ei­re­felt@hn.se

Gäng­et bakom Far­mers Mar­ket vill lä­ra fler om håll­bar mat­pro­duk­tion och nör­di­ga fö­re­ta­ga­re ge­nom nya podcas­ten ”Tre­kaf­fe med”.

El­mer, två må­na­der gam­mal, pla­ce­ras på ett bord. Där lig­ger han till sy­nes nöjd, in­pac­kad i en ove­rall.

– Så här är det of­ta när vi job­bar. Bar­nen är med, sä­ger El­mers mam­ma Lo­vi­sa Jacobs­son.

– Vi kanske bor­de gö­ra en podd hur det är att gö­ra kar­riär med barn i stäl­let, sä­ger Ma­ri­na Everts­son som dri­ver Ström­ma Farm­lod­ge, ett café, en bu­tik och en kon­sert­lo­kal i Var­bergs in­land.

DE SKRATTAR. DET får bli ett se­na­re pro­jekt i så fall. Nu gör kvin­nor­na som kal­lar sig Far­mers Crew, som lig­ger bakom Far­mers Mar­ket, en podd där de in­ter­vju­ar per­so­ner som är verk­sam­ma på den hal­länds­ka lands­byg­den.

– I min var­dag, i mö­ten med mat­pro­du­cen­ter och med min sam­bo som är lant­bru­ka­re, mö­ter jag så många pas­sio­ne­ra­de fö­re­ta­ga­re. Jag tyc­ker att det är vik­tigt att va­ra ett nav mel­lan stad och lands­bygd och spri­da kun­skap om mat­pro­duk­tion, sä­ger Ma­ri­na Everts­son.

– Jag är upp­vux­en i Bo­hus­län och bor i Träslövslä­ge. Jag har all­tid sett fis­ka­re åka in och ut med si­na bå­tar och und­rat hur det är där ute på ha­vet. Hur de­ras var­dag ser ut och hur det går att för­sör­ja sig som fis­ka­re i dag? Jag har all­tid ve­lat föl­ja med ut på en båt. Nu kan vi gö­ra en podd om det i stäl­let och spri­da det till fler, sä­ger Lo­vi­sa Jacobs­son.

Grup­pen bakom pod­den be­står av Ma­ri­na Everts­son, An­na Lin­ton, Lo­vi­sa Jacobs­son och ny­li­gen till­kom­na Jen­nie Blom- kvist.an­na Lin­ton och Lo­vi­sa Jacobs­son har en histo­ria av att job­ba med des­ti­na­tions­ut­veck­ling och eve­ne­mang in­om Var­bergs kom­mun.

– Vi brin­ner al­la för lands­byg­den och att kopp­la ett lä­ran­de till eve­ne­mang­et. Det finns ett hög­re syf­te, sä­ger An­na Lin­ton.

DE BE­RÄT­TAR ATT al­la ut­stäl­la­re på Far­mers Mar­ket har bli­vit så gla­da över det sto­ra in­tres­set som be­sö­kar­na har vi­sat för de­ras verk­sam­he­ter.

– Vi har de pas­sio­ne­ra­de fö­re­ta­gar­na som sit­ter på kun­ska­pen och vi har pre­cis rätt publik. Vi be­hö­ver ba­ra va­ra län­ken där emel­lan, sä­ger Lo­vi­sa Jacobs­son. Vem fi­nan­si­e­rar pod­den?

– Det gör vi. Det är vik­tigt för oss att in­te va­ra styr­da. I dag tjä­nar vi inga peng­ar på spe­ci­fikt pod­den men det in­går ju i ar­be­tet med Far­mer Mar­ket, sä­ger Lo­vi­sa Jacobs­son.

De sä­ger att de job­bar ef­ter de­vi­sen ”le­ar­ning by do­ing”.

– Vi är in­te världs­bäst på att gö­ra podd, men allt är så till­gäng­ligt med da­gens tek­nik. Vi ba­ra kör, sä­ger An­na Lin­ton.

Bild: MA­LIN EI­RE­FELT

FAR­MERS CREW. Lo­vi­sa Jacobs­son, An­na Lin­ton och Ma­ri­na Everts­son är tre av fy­ra som står bakom nya pod­den ”Tre­kaf­fe med” som in­ter­vju­ar hal­länds­ka lands­bygds­fö­re­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.