Ja till ”dumt” för­slag

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

”Det kanske dum­mas­te för­sla­get i mo­dern tid”. Så kal­la­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas full­mäk­ti­ge­grupp tan­ken på att kö­ra be­ach ra­ce på Skrea strand. Två vec­kor se­na­re rös­tar tre nämnd­le­da­mö­ter för S ja till att ge­nom­fö­ra täv­ling­en på prov i höst.

Blir det ett be­ach ra­ce på Skrea strand trots allt? Ef­ter en ko­vänd­ning av S har kul­tur- och fri­tids­nämn­den sagt ja till att hy­ra ut mar­ken i höst.

För ett par vec­kor se­dan gick S oci­al­de­mo­kra­ter­nas full­mäk­ti­ge­grupp ut med ett press­med­de­lan­de där det stod att man till var­je pris vil­le stop­pa eve­ne­mang­et. Med oppositionsrådet Per Svens­son i spet­sen kal­la­de man till och med idén för ett av de dum­mas­te för­sla­gen i mo­dern tid.

– S som sit­ter i kul­tur- och fri­tid har en upp­fatt­ning och full­mäk­ti­ge­grup­pen en upp­fatt­ning. Vi har haft en di­a­log och jag re­spek­te­rar de­ras åsikt, sä­ger Per Svens­son. Ång­rar du ditt ut­spel?

– Nej, jag står för den upp­fatt­ning­en, sä­ger Per Svens­son.

I för­ra vec­kan sa­de ock­så tra­fik­nämn­den nej till eve­ne­mang­et då en ma­jo­ri­tet av S och M rös­ta­de emot. Men när ären­det kom upp till be­slut i kul­tur- och fri­tids­nämn­den rös­ta­de C och S för att hy­ra ut mar­ken me­dan M rös­ta­de nej.

– Vi har he­la ti­den sagt att vi vill ta fram al­la fak­ta in­nan vi tar be­slut. Tjäns­te­män­nen har gjort ett ge­di­get jobb med det. Man har tit­tat på hur ar­ran­gö­ren tänkt sig det he­la och då ta­lar vi om ett fö­re­tag som ord­nat Vm-del­täv­ling­ar på Ul­le­vi och Te­le2 Are­na. Så vi vet att de är se­ri­ö­sa. Att S änd­ra­de sig när al­la fak­ta kom fram tyc­ker jag är be­und­rans­värt, kom­men­te­rar nämn­dens ord­fö­ran­de Per Jo­hans­son.

– TRA­FIK­NÄMN­DEN SA nej. Men att läns­sty­rel­sen gett till­stånd till ter­räng­kör­ning och att vi upp­lå­tit stran­den åt ar­ran­gö­rer­na ser jag som två tunga ytt­ran­den, fort­sät­ter Per Jo­hans­son.

Så här för­kla­rar nämn­dens vice ord­fö­ran­de Christi­na Jo­hans­son (S) var­för hon rös­ta­de ja:

– Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter i nämn­den har he­la ti­den sagt att vi vill ha al­la fak­ta in­nan vi tar be­slut. Nu har vi fått det och kun­de med det­ta un­der­lag in­te sä­ga nej. Er full­mäk­ti­ge­grupp så­ga­de för­sla­get full­stän­digt och du sit­ter väl i fullmäktige?

– Ja, men det gör in­te vå­ra and­ra två nämnd­le­da­mö­ter och jag var in­te med på mö­tet när ut­ta­lan­det togs. Vi vet att det här är en frå­ga som be­rör många. Men med al­la un­der­lag och att vi sa att det ska bli på för­sök en gång så kän­ner vi oss nöj­da med vårt be­slut i nämn­den, sä­ger Christi­na Jo­hans­son.

I SLUTÄNDAN ÄR det po­li­sen som ska be­vil­ja till­stån­det. Där in­vän­tar man nu en sam­man­ställ­ning från sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en.

Tra­fik­nämn­den av­styr­ker allt­så me­dan kul­tur- och fri­tid sä­ger ja. Mil­jö- och häl­so­för­valt­ning­en var skep­tisk men sä­ger sig föl­ja läns­sty­rel­sens be­slut och där blev det ja till dis­pens. Rädd­nings­tjäns­ten har ock­så gett klar­tec­ken.

– Vi bru­kar gå ef­ter kom­mu­nens re­kom­men­da­tion. Den har vi in­te sett än­nu, sä­ger till­stånds­hand­läg­ga­re Ing­er Ro­berts­son på po­li­sen.

Ett be­slut vän­tas va­ra på väg in­om kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.