Vad hän­der vid Brex­it?

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

Fö­re­ta­ga­re ställ­de frå­gor till Fred­rik Hägg­ström, chef för Bu­si­ness Swe­dens kon­tor i Lon­don. Han be­sök­te Var­berg och höll se­mi­na­ri­um om af­färs­möj­lig­he­ter i Stor­bri­tan­ni­en.

Stor­bri­tan­ni­en är en av de vik­ti­gas­te ex­port­mark­na­der­na för svens­ka fö­re­tag. Men hur kom­mer det att bli ef­ter Brex­it?

Fred­rik Hägg­ström, chef för Bu­si­ness Swe­dens kon­tor i Lon­don, höll un­der ons­da­gen se­mi­na­ri­um för fö­re­ta­ga­re i Var­berg om af­färs­möj­lig­he­ter i Stor­bri­tan­ni­en.

Sve­ri­ge är ett ex­port­be­ro­en­de land och man bru­kar sä­ga att 50 pro­cent av BNP kom­mer från ex­port.

Ba­ra i Stor­bri­tan­ni­en finns det över 1 000 svens­ka dot­ter­bo­lag.

MÅNGA FÖ­RE­TA­GA­RE är oro­li­ga över vad som ska hän­da med af­fä­rer­na när Stor­bri­tan­ni­en ska läm­na EU. Det så kal­la­de Brex­it.

– Det är li­te för ti­digt att sva­ra på vad som kom­mer att hän­da. Men många är oro­li­ga för tul­lar och änd­ra­de vill­kor, sä­ger Fred­rik Hägg­ström.

– Men vi bru­kar re­kom­men­de­ra att man föl­jer ut­veck­ling­en nä­ra och job­bar tätt med si­na åter­för­säl­ja­re.

Pun­det föll med 15 pro­cent i sam­band om­röst­ning­en till Brex­it, vil­ket på­ver­kar köp­kraf­ten och gör det dy­ra­re för brit­ter­na att kö­pa in va­ror.

Nu har pun­det åter­häm­tar sig nå­got och lig­ger runt 11 kro­nor.

– Stor­bri­tan­ni­en är en stor eko­no­mi och läm­nar in­te Eu­ro­pa. 65 mil­jo­ner in­vå­na­re kom­mer all­tid va­ra in­tres­sant för fö­re­tag, me­nar Fred­rik Hägg­ström.

Han skic­ka­de med publi­ken en check­lis­ta på vad fö­re­tag ska tän­ka på vid en ex­pan­sion till Stor­bri­tan­ni­en.

– Det gäl­ler att gö­ra mark­nads­a­na­ly­sen or­dent­ligt och det ska fin­nas en lång­sik­tig­het, sä­ger han.

Stor­bri­tan­ni­en och Be­nelux-län­der­na är de van­li­gas­te län­der­na som svens­ka fö­re­tag ex­pan­de­rar till.

– Län­der­na lig­ger nä­ra och i Stor­bri­tan­ni­en pra­tar man eng­els­ka, vil­ket lig­ger nä­ra till hands för svens­ka fö­re­ta­ga­re.

FRED­RIK HÄGG­STRÖM be­rät­tar att det tar myc­ket läng­re tid än man tror att få lön­sam­het i af­fä­rer­na ut­om­lands. Det kan ta någ­ra år in­nan man går plus.

– Så det gäl­ler att ut­veck­la vil­ka al­ter­na­tiv som finns. Of­tast bör­jar man ex­pan­de­ra ge­nom en kund el­ler åter­för­säl­ja­re.

– Men om man ska bil­da ett eget bo­lag och an­stäl­la per­so­nal så är det en myc­ket stör­re in­ve­ste­ring. Åter­för­säl­ja­re räc­ker en bit, men ska fö­re­ta­get bli stort ut­om­lands så krävs det of­tast en stör­re form av eta­ble­ring.

”Många är oro­li­ga för tul­lar och änd­ra­de vill­kor” FRED­RIK HÄGG­STRÖM chef Bu­si­ness Swe­den

Bild: ANNIKA KARLBOM

OM BREX­IT. Fred­rik Hägg­ström, chef för Bu­si­ness Swe­dens kon­tor i Lon­don, pra­ta­de om hur det är att gö­ra af­fä­rer i Stor­bri­tan­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.