Be­ach­ra­ce var­samt nog?

Hallands Nyheter - - Ledare -

Ing­en hallän­ning kan väl ha mis­sat upp­ma­ning­ar­na om att ta det för­sik­tigt med de käns­li­ga klit­ter­na? Mot den bak­grun­den är det lätt att för­stå hur en po­li­ti­ker kan av­fär­da en strand­täv­ling i Fal­ken­berg som det ”dum­mas­te för­sla­get i mo­dern tid”. Men frågan splitt­rar up­pen­bar­li­gen par­ti­et. Per Svens­son (S) får mot­hugg från par­ti­kam­ra­ter­na i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

– Tra­fik­nämn­den sa nej. Men att läns­sty­rel­sen gett till­stånd till ter­räng­kör­ning och att vi upp­lå­tit stran­den åt ar­ran­gö­rer­na ser jag som två tunga ytt­ran­den, sä­ger i sin tur Per Jo­hans­son (C), ord­fö­ran­de i kul­tur och fri­tids­nämn­den.

Kanske kan de käns­li­ga klit­ter­na skyd­das med av­spärr­nings­band för att mi­ni­me­ra ris­ken att för många åskå­da­re på en gång rän­ner runt? Att så­dant in­träf­far i sam­band med strand­täv­ling­ar vitt­nar er­fa­ren­he­ter från and­ra län­der om – lik­som tvis­ter kring vem som då skall stå för re­pa­ra­tions­ar­be­tet. Den se­na­re bi­ten mås­te för­stås kom­mu­nen ta med i pla­ne­ring­en.

En­ligt Per Jo­hans­son be­döms dock in­te den po­ten­ti­el­la ska­de­ris­ken va­ra vär­re en höst- el­ler vår­storm och där­för an­ser han idén va­ra väl värd att tes­ta.

Å and­ra si­dan kom­mer väl höst- och vin­ter­stor­mar säl­lan med bräns­le- och ol­jeläc­kage – vil­ket fö­re­fal­ler kun­na bli en oöns­kad bi­ef­fekt av en mo­tor­cy­kel­täv­ling.

Att fart­fan­tas­ter loc­kas av tan­ken på att brän­na fram i full fräs över den plat­ta stran­den är fullt för­stå­e­ligt. Klart det lå­ter kul.

Men stran­den är på många sätt en av Fal­ken­bergs fi­nas­te till­gång­ar, och nå­got man bör va­ra väl­digt rädd om. Där­för bör po­li­ti­ker­na för­säk­ra sig om att de har satt på bå­de hängs­len och liv­rem in­nan det slut­gil­ti­ga be­slu­tet fat­tas.

Bild: VAHID SALEMI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.