Vad blir det för ef­ter­spel?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TERRORDÅDET. Pre­cis som i krig är det of­ta ci­vil­be­folk­ning­en, oskyl­di­ga män­ni­skor, in­te minst barn, som drab­bas och dö­das i terror­dåd. I Stock­holm, på Drott­ning­ga­tan, dö­da­des fy­ra oskyl­di­ga män­ni­skor, varav en flic­ka på 11 år, och fle­ra ska­da­des all­var­ligt. Det kun­de va­ra du el­ler jag.

Stock­hol­mar­na slöt upp, arm­kro­ka­de och kär­leks­bom­ba­de per­so­na­len in­om po­li­sen, sjuk­vår­den och so­ci­a­la myn­dig­he­ter. På Ser­gels torg låg ett hav av blom­mor och brev. Det blev en ma­ni­fes­ta­tion till stöd för de drab­ba­de men ock­så ett sam­lat ut­tryck för mot­stån­det mot ra­sism och främ­lings­fi­ent­lig­het.

FRÅGAN ÄR VAD hän­der nu, vil­ka blir de po­li­tis­ka ef­ter­spe­len? Det finns all an­led­ning att ma­na till lugn och be­sin­ning i det här upp­het­sa­de po­li­tis­ka lä­get. Det finns en risk att po­li­tis­ka par­ti­er över­träf­far varand­ra i po­pu­lis­tis­ka för­slag som kan star­ta en jakt på ”syn­da­boc­kar” och pap­pers­lö­sa flyk­ting­ar.

Ty­värr drab­bas mus­li­mer av terror­då­den som ut­förs av kri­mi­nel­la an­häng­a­re av IS som in­te har med islam att gö­ra. I HN kun­de vi lä­sa att mos­kén i Fal­ken­berg ut­satts för ska­de­gö­rel­se i fre­dags, tre ru­tor kros­sa­des. Den 10 april kun­de vi i HN lä­sa en an­ge­lä­gen in­sän­da­re ”Var in­te rädd – jag är ba­ra mus­lim” där en kvin­na som flytt från kri­get ger ut­tryck för den oro och ”isla­mo­fo­bi” som drab­bar mus­li­mer. Hon ef­ter­ly­ser sam­tal och di­a­log med ”svens­kar” och pe­kar på mass­me­di­as an­svar att lyf­ta för­do­mar om islam.

Ter­ro­ris­ter­nas av­sikt är att ska­pa ka­os, räds­la och för­vir­ring. I Stock­holm blev re­sul­ta­tet det mot­sat­ta; sam­man­håll­ning, so­li­da­ri­tet, vän­skap och stöd till de drab­ba­de.

MARTIN LUTHER KING som käm­pa­de för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och som mör­da­des av en ra­sist skrev: ”Mör­ker kan in­te dri­vas ut med mör­ker, en­dast lju­set kan gö­ra det. Hat kan in­te dri­va ut hat, en­dast kär­lek kan gö­ra det”.

Per Sjö­vall (V)

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

BLOMSTERHAV. På Ser­gels torg låg ett hav av blom­mor och brev. Det blev en ma­ni­fes­ta­tion till stöd för de drab­ba­de men ock­så ett sam­lat ut­tryck för mot­stån­det mot ra­sism och främ­lings­fi­ent­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.