Vil­jan ver­kar god, men...

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Jag är in­te oro­lig över ut­bu­det för ung­do­mar” (6/4).

FAL­KEN­BERG. Det är bra att kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de är mån om ut­bu­det för ung­do­mar i Fal­ken­berg. God vil­ja är en bra grund. Det som jag pe­kat på som mind­re ge­nom­tänkt är att kraf­tigt mins­ka på stö­det till dem som ska­par möj­lig­he­ter för ung­do­mar att byg­ga sitt eget ut­bud. Och sät­tet det gjor­des på för­vå­nar. In­te minst som vi kän­ner till den go­da vil­jan.

KUL­TUR- OCH fri­tids­nämn­den har be­slu­tat att mins­ka stö­det till stu­di­e­för­bun­dens verk­sam­het i Fal­ken­berg in­ne­va­ran­de år med när­ma­re 600 000 kro­nor – från 2 mil­jo­ner kro­nor till ca 1,4 mil­jo­ner. Ha­de den ned­skär­ning­en fö­re­gåtts av en di­a­log så ha­de vi kun­nat be­rät­ta att år 2016 var an­ta­let del­ta­ga­re mel­lan 13-24 år i stu­di­e­för­bun­dens verk­sam­het över 1 400 i Fal­ken­berg. Då är en­bart den verk­sam­he­ten som får del av de stat­li­ga bi­dra­gen med­räk­nad.

PER JO­HANS­SON PÅSTÅR att jag på­pe­kat att stu­di­e­för­bun­dens verk­sam­het rik­tar sig till äld­re. I sam­band med att nämn­den vil­le att al­la stu­di­e­för­bund skul­le ar­be­ta med verk­sam­het för barn på­pe­ka­de vi att stu­di­e­för­bun­den har stat­li­ga bi­drag för att job­ba med ung­do­mar och vux­na – in­te med barn. Ål­ders­grän­sen för att få an­vän­da stat­ligt bi­drag fullt ut är 13 år. Stu­di­e­för­bun­den har än­då – med läg­re bi­drag från sta­ten – be­dri­vit verk­sam­het i Fal­ken­berg för­ra året för yt­ter­li­ga­re drygt 1 100 barn. Det in­ne­bär att sam­man­ta­get var det cir­ka 2 500 barn och unga som del­tog i stu­di­e­för­bun­dens verk­sam­het. Och som sagt, då är ba­ra den av sta­ten stöd­da verk­sam­he­ten med­räk­nad. (Al­la siff­ror är häm­ta­de från SCB:S of­fi­ci­el­la sta­tistik om stu­di­e­för­bun­dens verk­sam­het.)

HUR DET BLIR fram­ö­ver går in­te rik­tigt att sä­ga. Stu­di­e­för­bun­den hål­ler på att för­sö­ka stäl­la om sin verk­sam­het för att mö­ta de mins­ka­de kom­mu­na­la bi­dra­gen. Det en­da vi med sä­ker­het kan sä­ga är att om tan­ken var att stär­ka möj­lig­he­ter­na för ung­do­mars eget ska­pan­de i Fal­ken­berg så var kanske in­te rik­tigt be­slu­tet om ned­skär­ning av bi­dra­gen till stu­di­e­för­bun­den så väl ge­nom­tänkt.

Björn Lind

Hal­lands bild­nings­för­bund

Bild: FRED­RIK PERSSON/TT

OMSTÄLLNING. Stu­di­e­för­bun­den hål­ler på att för­sö­ka stäl­la om sin verk­sam­het för att mö­ta de mins­ka­de kom­mu­na­la bi­dra­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.