SD är in­te ra­sis­tiskt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”En våg av främ­lings­fi­ent­lig­het” (10/4).

POLITIK. Att ut­se SD till ett ra­sis­tiskt par­ti är po­pu­lis­tiskt i dag. Vad in­ne­bär då or­det ”ra­sist”? Jo, in­to­le­rans mot oli­ka grup­per på grund av et­ni­ci­tet, hud­färg, kul­tur el­ler re­li­gi­on. SD vill in­te från­ta nå­gon män­ni­ska de­ras et­ni­ci­tet, kul­tur el­ler re­li­gi­on men vi bor­de kun­na få ha vår re­li­gi­on, se­der och tra­di­tio­ner ifred ut­an att vi ska kal­las ra­sis­ter. Var­för ska vi an­pas­sa oss? Jag le­ver i Sve­ri­ge och vill fö­ra mi­na för­fä­ders tra­di­tio­ner vi­da­re. Vå­ra för­fä­der skul­le grå­ta i si­na gra­var om dom kun­de se hur vi för­val­tar vå­rat arv. Det som dom var så stol­ta över.

SD har ing­et emot in­vand­ring och att hjäl­pa män­ni­skor i nöd men vill dock att det ska ske un­der kon­trol­le­ra­de for­mer. Vi ser nu med terrordådet i Stock­holm att vi in­te har en aning om vil­ka män­ni­skor vi har släppt in i vårt land. Allt för många har fritt kun­na kom­mit ut­an gil­tig id-hand­ling och rö­ra sig fritt och vi har hel­ler ing­en aning om vad åter­vän­dan­de IS kri­ga­re kan stäl­la till med.

Ty­värr så rös­ta­de 87 pro­cent av svens­ka fol­ket för den politik som förs i dag. Dom an­sva­ri­ga för hur det ser ut i sam­häl­let i dag är era po­li­ti­ker som är full­stän­digt verk­lig­hets­från­va­ran­de och där många oskyl­di­ga drab­bas av de­ras ”flat­het ”. Vi som är föd­da i det­ta fan­tas­tiskt vack­ra land har en mas­sa krav, skat­ter och and­ra för­plik­tel­ser häng­an­de över vå­ra ax­lar. Vå­ra fat­tig­pen­sio­nä­rer och and­ra får vän­da på varen­da slant me­dan vi är ovan­ligt ge­ne­rö­sa med vå­ra skatte­me­del till bå­de tand­läkar­be­sök, glas­ö­gon, bo­stä­der, kör­kort med me­ra som vi själ­va får be­ta­la dyrt för el­ler in­te ens har råd med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.