För­längd åtals­tid för sex­brotts­ling

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Åtals­ti­den för­längs yt­ter­li­ga­re för den 47-åri­ge man som miss­tänkts för två våld­täk­ter på Get­terön och i Ved­di­ge.

Man­nen har sut­tit häk­tad se­dan ja­nu­a­ri miss­tänkt för våld­täkt och rån på Get­terön. Och i slu­tet av mars häk­ta­des han för än­nu en våld­täkt och rån, den här gång­en i Ved­di­ge.

ÅTALS­TI­DEN HAR DOCK för­längts med två vec­kor i ta­get. Nu har åkla­ga­re Ginger Jo­hans­son för­längt den till 3 maj.

”Det som kvar­står är slut­för­hör i det fall som rör Ved­di­ge”

GINGER JO­HANS­SON åkla­ga­re

– Det som kvar­står är slut­för­hör i det fall som rör Ved­di­ge. Se­dan ska den miss­tänk­tes för­sva­ra­re få tid att gå ige­nom ma­te­ri­a­let. Utred­ning­en be­träf­fan­de brot­tet på Get­terön är av­slu­tad, be­rät­tar Ginger Jo­hans­son.

Man­nen har ne­kat till brot­ten. Det har va­rit spar­samt med upp­gif­ter kring själ­va över­fal­len.

– Det en­da jag kan sä­ga om bå­da de här två ären­de­na som han nu är häk­tad för, är att han har haft sam­ma till­vä­ga­gångs­sätt, så­till­vi­da att han har haft kon­takt med kvin­nor via nä­tet som han in­te har träf­fat ti­di­ga­re. Se­dan har man träf­fats i Var­bergs­trak­ten, se­dan har brot­ten be­gåtts, har Ginger Jo­hans­son ti­di­ga­re sagt till HN.

EN­LIGT UPP­GIF­TER TILL Af­ton­bla­det kan det hand­la om en av Sve­ri­ges värs­ta våld­täkts­män. För 30 år se­dan ska han ha över­fal­lit ett stort an­tal kvin­nor i Stock­holm.

Den 47-åri­ge man­nen har ti­di­ga­re fö­re­kom­mit i mål som rör våld­täkt. Det var som­ma­ren 2015 som han miss­tänk­tes för våld­täkt, ola­ga fri­hets­be­rö­va­de och ola­ga hot. Men åkla­ga­ren la­de då ner för­un­der­sök­ning­en. Han har ock­så dömts till dagsb ter för köp av sex­u­ell tjänst i ok­to­ber 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.