Idrotts­plat­sen i Tofta byggs om

Hallands Nyheter - - Varberg - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

”An­lägg­ning­en be­hö­ver verk­li­gen den här upp­rust­ning­en. Den är väl­digt ner­sli­ten och har in­te hel­ler räckt ut­rym­mes­mäs­sigt” HARALD LAGERSTEDT

ord­fö­ran­de Tofta GIF

Länge har Tofta GIF ve­lat frä­scha upp sin id­rotts­plats men ald­rig har det bli­vit av. Nu ska det va­ra nä­ra. An­sö­kan om bygg­lov har skic­kats in och det en­da hind­ret skul­le va­ra om bud­ge­ten in­te hål­ler.

Om­kläd­nings­rum­men på idrotts­plat­sen Lind­val­len är näs­tan 50 år gam­la och klubb­hu­set är byggt på 80-ta­let. De be­hö­ver frä­schas upp. En­ligt Harald Lagerstedt, som är Tofta GIF:S ord­fö­ran­de, är det av stor be­ty­del­se att det blir av.

– An­lägg­ning­en be­hö­ver verk­li­gen den här upp­rust­ning­en. Den är väl­digt ner­sli­ten och har in­te hel­ler räckt ut­rym­mes­mäs­sigt. Ung­do­mar­na har in­te kun­nat by­ta om i om­kläd­nings­rum­met, vil­ket gör att de mis­sar den de­len av ge­men­ska­pen. Dess­utom har vi an­ställ­da i kans­li­et som får sit­ta i ett slags för­råds­ut­rym­me, be­rät­tar Harald Lagerstedt.

TAN­KEN ÄR ATT klubb­hu­set och om­kläd­nings­rum­men ska ri­vas men in­nan byg­gan­det tar vid mås­te den as­best som hit­tats i lo­ka­ler­na sa­ne­ras. Utö­ver nytt klubb­hus och om­kläd­nings­rum kom­mer även apla­nen få ett nytt el­ljus, dess­utom kom­mer au­to­ma­tisk be­vatt­ning av pla­ner­na möj­lig­gö­ras.

– Vi är oer­hört gla­da över att det blir av. För­e­ning­en har job­bat för det här i snart tio år så det är ef­ter­läng­tat, sä­ger Harald Lagerstedt.

Pla­nen är att riv­ning­en ska kun­na ta fart re­dan un­der slu­tet av den här sä­song­en och en­ligt tids­pla­nen ska det kun­na va­ra klart vå­ren 2018, la­gom till näs­ta sä­song.

– I år fi­rar Lind­val­len 50 år och vi som för­e­ning 80. Där­för ha­de det så klart va­rit kul om det kun­de bli klart i år men det spe­lar ing­en roll, vi är väl­digt nöj­da och det känns verk­li­gen i för­e­ning­en att det­ta kom­mer bli bra.

BUD­GE­TEN HAR FULLMÄKTIGE re­dan be­slu­tat om. Den kom­mer va­ra 13 mil­jo­ner kro­nor och skul­le en­ligt Harald Lagerstedt kun­na va­ra en­da hind­ret för byg­gan­det. Byggsek­torn är het.

– Den kri­tis­ka fak­torn är väl när an­bu­den kom­mer in. Om de in­te hål­ler sig in­om den bud­ge­ten vi har, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.