Sten­brott har fyllts med av­fall

Hallands Nyheter - - Varberg - MARTIN ERLANDSSON 010-471 53 40 martin.erlandsson@hn.se

En­ligt läns­sty­rel­sen kan det fin­nas far­li­ga äm­nen i sex gam­la sten­brott i Var­berg, som in­ne­höll so­por in­nan de fyll­des igen. Men ris­ker­na för män­ni­skor och mil­jö be­döms ba­ra va­ra ”mått­ligt sto­ra”.

De ned­lag­da de­po­ni­er­na i sex ti­di­ga­re sten­brott i Var­berg ham­nar i risk­klass 3 på en fyr­gra­dig ska­la, där klass 1 be­ty­der myc­ket stor risk. Be­döm­ning­en är gjord ef­ter att per­so­nal från läns­sty­rel­sen har be­sökt plat­ser­na, gjort in­ter­vju­er och ta­git del av ar­kiv­hand­ling­ar.

Ba­ra två av sten­brot­ten är tyd­ligt syn­li­ga nu­för­ti­den. Det ena fanns i Häst­ha­ga och det and­ra är det sto­ra gam­la brot­tet vid sim­sta­di­on.

AV DE AND­RA låg ett vid lek­plat­sen mitt emot Ko­me­di­an­ten, me­dan ett nu är dolt un­der hög­hu­sets in­ner­gård i hör­net Väst­ra Vall­ga­tan Eng­el­brekts­ga­tan. Yt­ter­li­ga­re ett fanns i kvar­te­ret Hu­sa­ren, mitt emot för­sko­lan Tra­va­ren på Band­holtzga­tan och ett nå­gon­stans längs Mar­kus May­ers väg – men ex­akt var har läns­sty­rel­sen in­te kun­nat räk­na ut.

Nå­gon prov­tag­ning har in­te skett, så uppgifterna om att sten­brot­ten san­no­likt in­ne­hål­ler ex­em­pel­vis am­mo­ni­um­kvä­ve, or­ga­nis­ka för­e­ning­ar och oli­ka tungme­tal­ler kom­mer från Na­tur­vårds­ver­kets be­döm­ning av hus­hålls­av­fall från 1960-ta­let. Även bygg- och riv­nings­av­fall kan ha kas­tats där, vil­ket gör att det bland an­nat kan fin­nas ar­se­nik, bly, kvick­sil­ver och PCB.

EF­TERSOM AL­LA sten­brott finns i cen­tra­la Var­berg är käns­lig­he­ten stor, men sam­ti­digt be­döms ”sprid­nings­för­ut­sätt­ning­ar­na va­ra mått­li­ga” och att det är ”mest san­no­likt att sten­brot­ten fyllts igen med av­fall som in­te ger upp­hov till far­li­ga för­e­ning­ar”.

HAR KONTROLLERATS. Nå­got av­fall syns in­te läng­re i de ti­di­ga­re sten­brott i Var­berg som har fyllts igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.