Över­kla­gar be­slut om so­pom­last­ning

Hallands Nyheter - - Nyheter - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Vi­vab över­kla­gar be­slu­tet om att so­pom­last­ning­en på Tors­holm ska av­slu­tas 2018. – Vi tyc­ker att Tors­holm är den bäs­ta lös­ning­en vi har i dag, sä­ger Vi­vabs av­falls­stra­teg Ma­lin Persson.

Den ur­sprung­li­ga pla­nen är att star­ta en per­ma­nent om­last­nings­sta­tion vid Him­le som ska ser­va Fal­ken­berg och Var­berg. Men där fick Var­bergs kom­mun bak­läxa på de­talj­pla­nen och byg­get har där­för för­se­nats med fle­ra år.

Tan­ken var då att ha en till­fäl­lig verk­sam­het vid mo­tor­vägs­av­far­ten i Lån­gås. Den kom ald­rig igång då byg­get fick av­bry­tas på grund av en miss i bygg­lov­san­sö­kan.

I STÄL­LET STARTADES den till­fäl­li­ga om­last­nings­cen­tra­len av hus­hålls­so­por på Tors­holm hös­ten 2013. men de kring­bo­en­de har kla­gat. Fram­för allt på lukt­pro­blem, men ock­så stör­ning­ar i form av bul­ler och att verk­sam­he­ten drar till sig ska­de­djur.

VI­VAB HAR I om­gång­ar fått för­längt till­stånd på Tors­holm med hän­vis­ning till sam­hälls­nyt­tig verk­sam­het. I sin se­nas­te an­sö­kan vill man för­länga till hös­ten 2020. Men nu me­nar mil­jö- och häl­so­skydds­för­valt­ning­en att Vi­vab fått till­räck­ligt med tid för en till­fäl­lig verk­sam­het och vill där­för ba­ra gå med på ett år till. Det är det be­slu­tet som Vi­vab över­kla­gar.

– Vi tyc­ker att Tors­holm är det bäs­ta al­ter­na­ti­vet tills vi får en per­ma­nent pla­ce­ring. Där har vi en ent­re­pre­nads­pe­ri­od till 2018 med möj­lig­het att för­länga i två år. Där­för vill vi fort­sät­ta åt­minsto­ne un­der den pe­ri­o­den, sä­ger av­falls­stra­teg Ma­lin Persson. När tror ni att an­lägg­ning­en vid Him­le kan stå klar?

– Det är svårt att sia om. Nu un­der vå­ren kom­mer de­talj­pla­nen att gå ut på en ny re­miss­run­da. När pla­nen är klar ska det se­dan gö­ras an­mä­lan om verk­sam­he­ten. Själ­va bygg­pro­ces­sen av an­lägg­ning­en tror jag in­te tar så lång tid. Sam­ti­digt är det väl­digt högt tryck på bygg­bran­schen över­lag.

Ma­lin Persson kon­sta­te­rar att in­vå­nar­na i Fal­ken­berg och Var­berg skö­ter sin sop­sor­te­ring.

– Det är vik­tigt att hus­hål­len gör rätt och när vi gjor­de en ploc­ka­na­lys blev det ett väl­digt gott be­tyg. 80 pro­cent av in­vå­nar­na har an­sökt om att de vill sor­te­ra ut matav­fall och det är bätt­re än vän­tat.

Kan man in­te kö­ra matav­fal­let till bi­o­gas­an­lägg­ning­en i Gö­das­torp i stäl­let för Jön­kö­ping?

– Ur trans­port­syn­punkt ha­de det va­rit ide­a­liskt. Men som de­ras till­stånd ser ut i dag kan de in­te ta emot mat från hus­hålls­av­fall ut­an ba­ra ta från jord­bru­ket.

Vad hän­der om över­kla­gan­det om för­läng­ning på Tors­holm av­slås?

– Då får vi hit­ta en an­nan lös­ning. Men vi är in­te ett dugg oro­li­ga för att vi in­te ska kun­na häm­ta kom­mu­nin­vå­nar­nas so­por som van­ligt, sä­ger Ma­lin Persson.

Bild: MARCUS ALAKANGAS/ARKIV

BÄS­TA AL­TER­NA­TI­VET. En­ligt Vi­vab är Tors­holm en bra plats för till­fäl­lig om­last­nings­cen­tral tills dess att man hit­tar en per­ma­nent lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.