Många oros­moln på re­gi­onhim­len

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

2016 slu­ta­de i dur för Re­gi­on Hal­land. Tack va­re ex­tra stat­li­ga bi­drag vän­de ett be­fa­rat un­der­skott till ett plus på 31 mil­jo­ner. En blick fram­åt ger där­e­mot an­led­ning till ny oro. Progno­sen för 2017 lig­ger på mi­nus 73 mil­jo­ner kro­nor.

– Progno­sen byg­ger på årets två förs­ta må­na­der, så myc­ket kan hän­da. Om ett par vec­kor kom­mer den förs­ta upp­följ­nings­rap­por­ten och då får vi en dju­pa­re ana­lys, sä­ger Mats Eriksson (M), re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Vid ons­da­gens mö­te tit­ta­de sty­rel­sen bå­de i back­spe­geln och fram­ru­tan och be­hand­la­de så­väl års­re­do­vis­ning för 2016 som pro­gnos för 2017. Mats Eriksson kon­sta­te­rar att 2016 slu­ta­de bätt­re än vän­tat, men att det finns många frå­gor att job­ba vi­da­re med.

”Vi mås­te för­sö­ka kom­ma till rät­ta med be­man­nings­frå­gan, men det är in­te en­kelt”

MATS ERIKSSON (M) re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

– Vi be­fin­ner oss i en bryt­nings­tid med myc­ket för­änd­ring­ar och kan kon­sta­te­ra att de tar tid att ge­nom­fö­ra. Vi be­hö­ver bland an­nat mö­ta in­vå­nar­nas be­hov bå­de ti­di­ga­re och när­ma­re, och bör­ja an­vän­da di­gi­ta­li­se­ring­en på ett klokt sätt.

Det om­ta­la­de ”fram­tids­ar­be­tet” in­om häl­so- och sjuk­vår­den var tänkt att spa­ra 100 mil­jo­ner kro­nor un­der 2016, med stan­na­de vid 86 mil­jo­ner, in­klu­si­ve and­ra be­spa­ringsåt­gär­der. Trots det­ta re­do­vi­sa­de vår­den ett sam­lat mi­nus på 248 mil­jo­ner kro­nor.

– Myc­ket av ar­be­tet hand­lar nu om att mins­ka kost­nads­ök­ning­en. Vi har iden­ti­fi­e­rat sju om­rå­den som vi sär­skilt ska ar­be­ta vi­da­re med, bland an­nat lä­kar­med­ver­kan i hem­sjuk­vår­den och lä­ke­me­dels­för­sörj­ning­en.

JUST LÄKEMEDEL STÅR för drygt tio pro­cent av re­gi­o­nens kost­na­der och ökar sta­digt. Det oros­moln som är sär­skilt märk­bart un­der årets två förs­ta må­na­der är an­nars kost­na­den för in­hyrd per­so­nal. Jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året har den ökat med 63 pro­cent.

– Vi mås­te för­sö­ka kom­ma till rät­ta med be­man­nings­frå­gan, men det är in­te en­kelt. Vi har ett smör­gås­bord med oli­ka åt­gär­der som vi ska ta ställ­ning till, men he­la lan­det har svårt att hit­ta sjuk­skö­ters­kor och lä­ka­re, kon­sta­te­rar Mats Eriksson.

En an­nan oros­härd är den psy­ki­a­tris­ka vår­den, som be­räk­nas gå 44 mil­jo­ner kro­nor back.

– Vi har gjort en ge­nom­lys­ning av verk­sam­he­ten och ska nu ar­be­ta vi­da­re med re­sul­ta­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.