10 000 år gam­mal skog

HAL­LAND: REKORDLÅGT VATTENSTÅND BLEV ETT TITTHÅL IN I STENÅLDERN

Hallands Nyheter - - Nyheter - DANIEL PAULSSON 010-471 51 50 dp@hn.se

Bol­mens re­kord­lå­ga vattenstånd i vint­ras av­slö­ja­de en ur­ti­da skog un­der ytan. Fyn­det är ett titthål in i stenåldern. – Ing­en har gått här på 10000 år, sä­ger ar­ke­o­lo­gen Carl Persson som gjor­de fyn­det.

Fis­ka­re har ge­nom åren be­rät­tat om sto­ra stub­bar på sjön Bol­mens bot­ten, och re­dan på 1920-ta­let spe­ku­le­ra­de fors­ka­re att det kan fin­nas ett för­svun­net land­skap be­va­rat där ne­re.

Ex­akt vad som döl­jer sig i dju­pet på sjön som lig­ger mel­lan Ljung­by och Un­na­ryd, har hit­tills va­rit okänt, men i vint­ras fick sten­ål­ders­ex­per­ten Carl Persson i Halm­stad en unik möj­lig­het att un­der­sö­ka sa­ken.

– En bo­en­de vid sjön ring­de och be­rät­ta­de att vatt­net var så lågt att man kun­de se hund­ra­tals stub­bar. Näs­ta mor­gon sat­te jag mig i bi­len, åk­te dit, tog på mig va­dar­stöv­lar­na och tra­va­de ut, sä­ger Carl Persson.

När in­landsi­sen drog sig till­ba­ka tip­pa­de Bol­men från norr till sö­der och dränk­te om­rå­den som ti­di­ga­re va­rit skog. Te­o­rin var att stub­bar­na mås­te va­ra res­ter av den­na skog.

– Men stub­bar­na såg helt färs­ka ut, så jag trod­de näs­tan att jag miss­ta­git mig. Trä­et var väl­digt hårt, så jag fick hug­ga loss bi­tar med yxa för att kun­na skic­ka pro­ver för ål­der­be­stäm­ning, sä­ger Carl Persson.

I VÄNTAN PÅ provsvar fort­sat­te han att vand­ra runt på den dy­i­ga bott­nen. Han hit­ta­de fler fynd, som gam­la fisk­fäl­lor och res­ter från flott­nings­ti­den.

– Det var gans­ka ris­ka­belt att gå där, och det är nog ing­et som man bör gö­ra egent­li­gen. Bör­jar man sjun­ka i gytt­jan mås­te man kas­ta sig fram­åt för att in­te dras ner.

Ana­ly­sen av träd­pro­ver­na vi­sa­de att sko­gen är minst 10 200 år gam­mal – en av de älds­ta sko­gar­na i lan­det.

– Det är ett helt unikt arkiv som lig­ger där, en skog som ing­en har gått om­kring i på 10 000 år, sä­ger Carl Persson. Hur skul­le det va­ra att vand­ra bland trä­den?

– Du ha­de sett en skog som in­te finns i dag, med jät­testo­ra, 300-400 år gam­la fu­ru­t­räd. Det är en mil­jö som ing­en har sett se­dan dess, ef­tersom vi nu hug­ger ner trä­den in­nan de blir så gam­la, sä­ger han.

Fyn­det av den gam­la sko­gen kan le­da till bå­de na­tur- och kul­tur­hi­sto­ris­ka in­sik­ter.

– Vi kan lä­ra oss mer om kli­mat­för­änd­ring­ar ge­nom borr­pro­ver i trä­den. Det kan ock­så fin­nas pil­bå­gar och ka­no­ter från gam­la bo­sätt­ning­ar. Allt så­dant be­va­ras i en söt­vat­ten­sjö.

AN­LED­NING­EN TILL ATT sjön sjönk he­la 1,5 me­ter i vint­ras be­rod­de på att Stat­kraft tap­pa­de sjön för ström­pro­duk­tion. Re­sul­ta­tet blev att sko­gen där ne­re upp­täck­tes – men det ger ock­så Carl Persson en viss oro.

– Allt be­va­ras så länge trä­den täcks av vat­ten. Kom­mer det upp i so­len så blir det ba­ra pul­ver av allt till slut. Jag hop­pas att läns­sty­rel­sen pra­tar med Stat­kraft om det­ta så att man und­vi­ker att tap­pa ut den där sista halv­me­tern.

Bo Ström­berg, an­tik­va­rie på kul­turmil­jö­funk­tio­nen på Läns­sty­rel­sen i Hal­land, sä­ger att upp­täck­ten av ur­sko­gen är ett vär­de­fullt kun­skaps­till­skott.

– Det här ger oss en bild av den älds­ta stenåldern. Om des­sa or­ga­nis­ka ma­te­ri­al får va­ra kvar i en in­ne­slu­ten mil­jö så kan de be­va­ras un­der år­tu­sen­den, sä­ger han. Kom­mer ni att ver­ka för att fyn­den ska be­va­ras?

– Det är en kom­plex frå­ge­ställ­ning som in­te går att be­sva­ra på stå­en­de fot. Det är många sam­hälls­in­tres­sen som kom­mer in här. Det hand­lar om ener­gi­för­sörj­ning, vat­ten­do­mar och forn­läm­ning­ar, och det in­vol­ve­rar fle­ra en­he­ter in­om läns­sty­rel­sen. Här och nu kan jag in­te ge fler be­sked, sä­ger Bo Ström­berg.

DRÄNKT SKOG SYNTES IGEN. Smält­ning­en av den se­nas­te is­ti­dens is in­ne­bar sto­ra upp­stod, och flyg­fo­tot över Bol­men vi­sar de in­tak­ta stub­bar­na av en mäk­ti­ga fu­ru-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.