Min­nen i ru­i­ner på Gju­te­ri­et

BRAN­DEN I HAM­NEN: MÅNGA PRIVATA FÖRRÅD FÖRSTÖRDA

Hallands Nyheter - - Falkenberg - To­bi­as Svens­son 010-471 50 10 ∙ to­bi­as.svens­son@hn.se

Många är de fal­ken­ber­ga­re som hyr förråd på Gju­te­ri­et. För drygt 50 av dem in­ne­bar den brand som av­slu­ta­de påsk­hel­gen att allt de ma­ga­si­ne­rat är bor­ta för all­tid.

Ange­li­ca Hen­riks­son och hen­nes fa­milj har ny­li­gen flyt­tat från ett hus och mel­lan­lan­dat i en lä­gen­het i väntan på att hit­ta nå­got stör­re. Där­för var en stor del av de­ras till­hö­rig­he­ter ma­ga­si­ne­ra­de i ett förråd hos Ei­re­felt Self Sto­rage på Gju­te­ri­vä­gen.

RE­DAN UN­DER DEN se­na mån­dags­kväl­len upp­märk­sam­ma­de hon att det brann i ham­nen. Men att det var i just den bygg­nad som in­ne­höll hen­nes förråd in­såg hon först när and­ra drab­ba­de bör­ja­de skri­va om det på Fa­ce­book un­der tis­da­gen.

– Jag ring­de till fö­re­ta­get som be­kräf­ta­de att det var det hu­set, be­rät­tar hon.

Hon upp­skat­tar att hen­nes fa­milj har bli­vit av med sa­ker till ett vär­de av åt­minsto­ne 200 000 kro­nor i bran­den.

– Men det värs­ta är in­te det eko­no­mis­ka ut­an al­la min­nes­sa­ker. Jag ha­de myc­ket sa­ker från när min älds­ta dot­ter var ny­född där. Ana­lo­ga fo­ton, sa­ker från BB och be­bis­klä­der. Så­dant går in­te att er­sät­ta, sä­ger Ange­li­ca Hen­riks­son.

Hon är långt ifrån en­sam. En­ligt fö­re­ta­gets vd Martin Ei­re­felt ha­de ung­e­fär 50 pri­vat­per­so­ner förråd i just den ned­brun­na bygg­na­den. Un­der tis­da­gen och ons­da­gen har han haft fullt upp med att ta emot te­le­fon­sam­tal från leds­na och oro­li­ga kun­der.

– Många und­rar vad po­li­sen har sagt och hur de ska gå vi­da­re med si­na för­säk­rings­bo­lag, sä­ger han.

I vis­sa fall har han kun­nat ge lug­nan­de be­sked. Av de sam­man­lagt fy­ra bygg­na­der som in­ne­hål­ler förråd för pri­vat­per­so­ner är tre helt oskad­da.

– Det som brann ner var vårt störs­ta hus, men det som det fanns minst an­tal förråd i, sä­ger Martin Ei­re­felt.

VAD GÄL­LER för­säk­rings­bi­ten finns det en­ligt ho­nom in­te myc­ket fö­re­ta­get kan gö­ra an­nat än att ge råd. Fö­re­ta­get har inga för­säk­ring­ar som skyd­dar hy­res­gäs­ter­nas ägo­de­lar.

– Det re­gle­ras i hy­re­sla­gen och sam­ma sak gäl­ler som för en lä­gen­het. När en pri­vat­per­son hyr ett

förråd av oss så hyr de en yta. Vad de stop­par in där mås­te de själ­va för­säk­ra, sä­ger han.

SÅ VAD HÄN­DER nu för de drab­ba­de kun­der­na? Som­li­ga av dem har kanske in­te fun­de­rat så myc­ket över för­säk­rings­frå­gan fö­re bran­den.

Hå­kan Fran­zén, för­säk­rings­ex­pert på Trygg Han­sa, ger ett del­vis lug­nan­de be­sked.

– I den van­li­ga hem­för­säk­ring­en in­går även skydd för egen­dom som du för­va­rar på an­nat stäl­le än hem­met. Borta­skydd bru­kar det kal­las. Så ser det ut i he­la bran­schen, sä­ger han.

MEN DET FINNS en gräns för hur sto­ra ska­dor bort­a­skyd­det täc­ker. Hos Trygg Han­sa får kun­der­na ba­ra er­sätt­ning upp till 50 000 kro­nor. Hos Folk­sam lig­ger grän­sen på an­ting­en 40 000 i den bil­li­gas­te hem­för­säk­ring­en och 80 000 kro­nor i de dy­ra­re.

De pri­vat­per­so­ner som till ex­em­pel ma­ga­si­ne­rat de­lar av sitt bo­hag i sam­band med en flytt ha­de tro­ligt­vis sa­ker till ett be­tyd­lig hög­re vär­de än så i si­na förråd.

– Då vill det till att man teck­nat en tilläggs­för­säk­ring som täc­ker hög­re be­lopp, sä­ger Hå­kan Fran­zén.

HAN TYC­KER DET är vik­tigt att an­stränga sig li­te ex­tra i sam­band med själ­va ma­ga­si­ne­ring­en. Till ex­em­pel ge­nom att re­dan från bör­jan do­ku­men­te­ra vad som stop­pas in i för­rå­det.

– Det är vik­tigt bå­de för din egen skull och för att kun­na fö­ra ta­lan mot för­säk­rings­bo­la­get. Det kan va­ra väl­digt svårt att i ef­ter­hand för­sö­ka dra sig till min­nes vad som låg i de där kar­tong­er­na man kån­ka­de in, sä­ger Hå­kan Fran­zén.

DRABBAD. Ange­li­ca Hen­rics­son och hen­nes fa­milj fick sto­ra de­lar av sitt bo­hag för­stört i bran­den.

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.