Par­la­men­tet: Ja till brit­tiskt ny­val

Go­da chan­ser för pre­miär­mi­nis­ter May att stär­ka sin makt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ef­ter en liv­lig de­batt gick un­der­hu­set The­re­sa May till mö­tes och be­slu­ta­de att brit­ter­na går till va­lur­nor­na den 8 ju­ni.

Pre­miär­mi­nis­tern och hen­nes kon­ser­va­ti­va To­ri­es har nu go­da chan­ser att stär­ka sin makt.

Två tred­je­de­lars ma­jo­ri­tet be­höv­des i un­der­hu­set för att The­re­sa May skul­le få sitt ny­val till par­la­men­tet, som hon i går över­ras­kan­de med­de­la­de att hon vil­le ha. Som vän­tat fick hon ett över­väl­di­gan­de stöd – 522 rös­ter för och 13 mot ett ny­val.

– Jag har fat­tat det här be­slu­tet för att jag ge­nu­int tror att det är i na­tio­nens in­tres­se, sa­de The­re­sa May i en in­ter­vju med BBC Ra­dio 4, där hon mo­ti­ve­ra­de det med att hon be­hö­ver stär­ka sin po­si­tion i Eu-för­hand­ling­ar­na.

Fle­ra opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar pe­kar på ett starkt över­tag för Mays kon­ser­va­ti­va To­ry­par­ti. Be­dö­ma­re pra­tar om en jord­skreds­se­ger på när­ma­re 400 av par­la­men­tets 650 sto­lar.

– Den kon­ser­va­ti­va kam­pan­jen kom­mer att fo­ku­se­ra på att de har en stark le­da­re och att de le­ve­re­rat brex­it, sä­ger Cat­he­ri­ne Bar­nard, pro­fes­sor i Eu-rätt vid uni­ver­si­te­tet i Cam­bridge.

Sam­ti­digt är det störs­ta op­po­si­tions­par­ti­et La­bour splitt­rat, bå­de i sy­nen på ut­trä­det och på le­da­ren Je­re­my Cor­byn. Och Eukri­tis­ka Ukips en­da par­la­ments­le­da­mot har ny­li­gen bli­vit po­li­tisk vil­de.

Li­be­ral­de­mo­kra­ter­na väd­rar där­e­mot mor­gon­luft, men bör­jar från en svag po­si­tion med ba­ra nio par­la­ments­le­da­mö­ter.

– Li­be­ral­de­mo­kra­ter­na kom­mer att för­sö­ka att få va­let att hand­la om en ny folk­om­röst­ning om brex­it. De kom­mer att vän­da sig mot dem på stan­na-si­dan som kän­ner sig bort­glöm­da av re­ge­ring­en, sä­ger Bar­nard.

Norr om den skots­ka grän­sen kav­lar man ock­så upp är­mar­na, där Skots­ka na­tio­na­list­par­ti­et, med le­da­ren Ni­co­la Stur­geon, ser den skots­ka själv­stän­dig­he­ten som va­lets hu­vud­frå­ga.

– Hon mås­te va­ra för­sik­tig när hon pra­tar om brex­it, för en stark gren av hen­nes väl­ja­re är Eu-kri­tis­ka. Det blir en svår väg, så hon får kon­cen­tre­ra sig på frågan som för­e­nar par­ti­ets väl­ja­re, vil­ket är själv­stän­dig­het för Skott­land, sä­ger Bar­nard.

Ma­ne­gen ser allt­så krat­tad ut för May, som sagt att hon in­te kom­mer att stäl­la upp i någ­ra tv-de­bat­ter fram till va­let.

– May är in­te en spon­tan kom­mu­ni­ka­tör, och ge­ne­rellt så be­hö­ver in­te den som le­der i opi­ni­o­nen en de­batt, sä­ger Matt Co­le, pro­fes­sor vid Uni­ver­si­ty of Bir­ming­ham.

Men trots för­språng­et ser han osä­ker­hets­fak­to­rer: opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar kan vi­sa fel. En an­nan fak­tor är de osäk­ra väl­jar­ström­mar­na till och från de mind­re par­ti­er­na. Li­be­ral­de­mo­kra­ter­na kanske lyc­kas stjä­la rös­ter från To­ri­es.

May har lo­vat att kö­ra al­la stör­re brex­it­be­slut ge­nom par­la­men­tet, vil­ket blir smi­di­ga­re med den sta­bi­la ma­jo­ri­tet hon vän­tas vin­na. Men hit­tills har in­te un­der­hu­set hind­rat någ­ra av hen­nes brex­i­tre­la­te­ra­de för­slag, så frågan är om va­let får nå­gon re­ell be­ty­del­se. Matt Co­le är skep­tisk.

– Jag är in­te över­ty­gad om att för­hand­ling­ar­na av­görs av nå­gons man­dat, ut­an sna­ra­re av den de­mo­gra­fis­ka och eko­no­mis­ka verk­lig­he­ten. Till sy­ven­de och sist kan det hand­la mer om Mays in­ri­kes­kon­troll än hen­nes eu­ro­pe­is­ka in­fly­tan­de.

Beske­det om ny­val tog de brit­tis­ka väl­jar­na på säng­en.

–Det var nog li­te av en chock för de fles­ta, sä­ger skot­ten Bar­ry Church-woods.

Han dri­ver ett pro­duk­tions­bo­lag i Edin­burgh till­sam­mans med sin svens­ke ma­ke. Han rös­ta­de emot brex­it och är en stark fö­re­språ­ka­re för ett själv­stän­digt Skott­land.

–Ty­värr tror jag att det kom­mer att slu­ta med att To­ri­es vin­ner stort ef­tersom det in­te finns nå­gon verk­lig op­po­si­tion, sä­ger han till TT.

Gustav Sjö­holm/tt

FOTO: FRANK AUGSTEIN/AP

Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May läm­nar 10 Dow­ning Stre­et i Lon­don på väg till de­bat­ten i un­der­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.