Krav på att ogil­tig­för­kla­ra va­let av­vi­sas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den tur­kis­ka re­ge­ring­en an­kla­gar va­lob­ser­va­tö­rer från OSSE för att med­ve­tet ha upp­gett fle­ra fel­ak­tig­he­ter i sin rap­port om den tur­kis­ka folk­om­röst­ning­en om en ny grund­lag.

Lan­dets högs­ta val­myn­dig­het av­vi­sar op­po­si­tio­nens krav på att om­röst­ning­en ogil­tig­för­kla­ras.

– Osse-rap­por­ten har ing­en tro­vär­dig­het, ef­tersom de­ras slut­sat­ser sak­nar ob­jek­ti­vi­tet och är extremt par­tis­ka, sä­ger ut­ri­kesmi­nis­ter Mev­lüt Çavu­soglu, en­ligt Reu­ters.

Or­ga­ni­sa­tio­nen för sä­ker­het och sam­ar­be­te i Eu­ro­pa (OSSE) och Eu­ro­parå­dets par­la­men­ta­ris­ka för­sam­ling (PACE) kon­sta­te­ra­de i en rap­port att ojäm­li­ka för­ut­sätt­ning­ar råd­de un­der folk­om­röst­ning­en och att va­let in­te lev­de upp till eu­ro­pe­isk stan­dard.

– Den här folk­om­röst­ning­en kom­mer för all­tid att för­bli kon­tro­ver­si­ell. Man kan in­te byg­ga en för­änd­ring i det po­li­tis­ka sy­ste­met på en så kon­tro­ver­si­ell och orätt­vis folk­om­röst­ning, sä­ger Mit­hat San­car, vice ord­fö­ran­de för det pro­kur­dis­ka par­ti­et HDP.

Par­ti­ets bå­da or­di­na­rie le­da­re sit­ter fängs­la­de, an­kla­ga­de mot sitt ne­kan­de för att ha spri­dit pro­pa­gan­da för den ter­ror­stämp­la­de kur­dis­ka Pkk-ge­ril­lan. Va­let ge­nom­för­des även un­der rå­dan­de un­dan­tags­till­stånd, vil­ket till­sam­mans med and­ra oe­gent­lig­he­ter gjor­de att möj­lig­he­ter­na till ett fritt och rätt­vist val un­der­mi­ne­ra­des, an­ser HDP.

Par­ti­et krä­ver – lik­som det störs­ta op­po­si­tions­par­ti­et CHP – att val­re­sul­ta­tet ska ogil­tig­för­kla­ras.

Men igår be­slu­ta­de den högs­ta tur­kis­ka val­myn­dig­he­ten YSK att av­vi­sa kra­vet på att ogil­tig­för­kla­ra re­sul­ta­tet.

Ja-si­dan vann om­röst­ning­en med drygt 51 pro­cent av rös­ter­na. För­änd­ring­ar­na av grund­la­gen kom­mer att ge pre­si­dentäm­be­tet kraf­tigt ut­ö­kad makt. (Tt-reu­ters)

FOTO: EMRE TAZEGUL/AP

An­häng­a­re till nej-si­dan i folk­om­rös­ning­en de­mon­stre­ra­de i sta­den Iz­mir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.