Havs­djur strå­lar i mörk­ret

Själv­ly­san­de ma­ri­na ar­ter van­li­ga­re än man har trott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I de mör­ka havs­dju­pen finns många märk­li­ga or­ga­nis­mer som kan pro­du­ce­ra eget ljus.

Un­der lång tid be­trak­ta­des fe­no­me­net som en ovan­lig ku­ri­o­si­tet, men en ny stu­die av­slö­jar att tre fjär­de­de­lar av al­la havs­djur kan strå­la i mörk­ret.

Al­la har sä­kert sett bil­der av bläck­fis­kar som ser ut att glö­da i det svar­ta vatt­net, el­ler ma­ne­ter som plöts­ligt tycks blin­ka som fick­lam­por.

Lju­set, som kan va­ra blått, grönt, gult el­ler rött, upp­står ge­nom en bi­o­ke­misk re­ak­tion. En del djur åstad­kom­mer re­ak­tio­nen själ­va, men hos många pro­du­ce­ras lju­set av bak­te­ri­er som le­ver i sym­bi­os med dju­ren.

De se­nas­te 17 åren har cir­ka 350 000 ob­ser­va­tio­ner av havs­djur gjorts från fjärr­styr­da un­der­vat­tens­far­kos­ter ut­an­för Ka­li­for­ni­en, från ytan ner till 3 900 me­ters djup.

I den nya stu­di­en, som pub­li­ce­ras i Sci­en­ti­fic re­ports, har fors­kar­na grans­kat ob­ser­va­tio­ner­na och fun­nit att dju­ren re­pre­sen­te­rar över 500 ar­ter, bland and­ra fis­kar, bläck­fis­kar, kräft­djur, ma­ne­ter, hyd­ror, havs­mas­kar, mantel­djur, kam­ma­ne­ter och havs­borst­mas­kar.

De fann, nå­got över­ras­kan­de, att 76 pro­cent av de ob­ser­ve­ra­de dju­ren var själv­ly­san­de. En nog­grann ana­lys vi­sa­de att bi­o­lu­mi­ni­scens, som för­må­gan att pro­du­ce­ra ljus kal­las, fö­re­kom­mer in­om al­la de 13 grup­per­na och är do­mi­ne­ran­de in­om nio av dem.

Bland näs­sel­dju­ren – ma­ne­ter och hyd­ror – är näs­tan samt­li­ga ar­ter själv­ly­san­de.

Fe­no­me­net är så gott som al­le­narå­dan­de även bland kam­ma­ne­ter­na och havs­borst­mas­kar­na, lik­som för två tred­je­de­lar av kräft­dju­ren. Drygt hälf­ten av bläck­fis­kar­na och fis­kar­na har för­må­gan.

Märk­ligt nog är det li­ka van­ligt med själv­ly­san­de ar­ter up­pe vid havs­y­tan som ne­re i de beck­svar­ta havs­dju­pen. Men oli­ka grup­per do­mi­ne­rar på oli­ka djup.

Lju­set som dju­ren pro­du­ce­rar är säl­lan sär­skilt starkt, men det står klart att det har stor be­ty­del­se i de­ras liv. Vis­sa an­vän­der lju­set för att loc­ka till sig by­ten, and­ra för att skräm­ma bort fi­en­der el­ler loc­ka till sig en sex­part­ner.

Fors­kar­na bakom stu­di­en, ma­rin­bi­o­lo­ger­na Sé­ve­ri­ne Mar­ti­ni och Ste­ven Had­dock vid Mon­te­rey Bay Aqua­ri­um Re­se­arch In­sti­tu­te, skri­ver att lju­salst­ring­en fyl­ler många vik­ti­ga eko­lo­gis­ka rol­ler – varav många än­nu är okän­da.

Länge upp­fat­ta­des för­må­gan som ett ex­o­tiskt fe­no­men, men den tan­ken mås­te nu de­fi­ni­tivt över­ges.

Med tan­ke på att de sto­ra havs­dju­pen täc­ker en stör­re yta än nå­gon an­nan livsmil­jö kan bi­o­lu­mi­ni­scens de­fi­ni­tivt sä­gas va­ra en av de mest ut­bred­da eko­lo­gis­ka egen­ska­per­na på jor­den.

Ro­land Jo­hans­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.