Låg risk med an­ti­de­pres­si­va un­der gra­vi­di­tet

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Att me­di­ci­ne­ra med an­ti­de­pres­si­va me­del un­der ti­dig gra­vi­di­tet ut­gör en läg­re risk för neu­ropsy­ki­a­tris­ka di­a­gno­ser bland barn vad man ti­di­ga­re trott.

En­ligt en ny stu­die ökar näm­li­gen in­te så kal­la­de Ss­ri­lä­ke­me­del ris­ken för va­re sig au­tism el­ler ad­hd hos barn, skri­ver Lä­ke­me­dels­värl­den.

Stu­di­en, som bland an­nat Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet lig­ger bakom, har stu­de­rat svens­ka re­gis­ter som om­fat­tar al­la barn som fötts i Sve­ri­ge mel­lan 1996 och 2012 – drygt 1,5 mil­jo­ner barn – och de­ras möd­rar.

En­ligt stu­di­en ökar in­te lä­ke­med­len flu­ox­e­tin, sertra­lin och ci­ta­lopram un­der de tre förs­ta må­na­der­na av gra­vi­di­te­ten ris­ken för va­re sig ad­hd, au­tism el­ler låg fö­del­se­vikt.

– Det kanske är vär­re att ha en de­pres­sion un­der gra­vi­di­te­ten än att ta an­ti­de­pres­si­va. Men det är själv­klart nå­got som var och en mås­te dis­ku­te­ra med sin lä­ka­re. Men det här kan de­fi­ni­tivt mins­ka oron, sä­ger Paul Lich­tenste­in, pro­fes­sor vid ris­ken för ti­dig föd­sel, även om den in­te är li­ka stor som ti­di­ga­re stu­di­er sla­git fast.

Ti­di­ga­re forsk­ning har ock­så sla­git fast att in­tag av an­ti­de­pres­si­va un­der gra­vi­di­te­ten kan öka ris­ken för and­ra all­var­li­ga bi­verk­ning­ar hos de oföd­da bar­nen.

Stu­di­en har pub­li­ce­rats i the Jour­nal of the Ame­ri­can Me­di­cal As­so­ci­a­tion. Den har gjorts av uni­ver­si­te­tet i In­di­a­na i sam­ar­be­te med Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och Har­vard TH Chan School of Pub­lic He­alth.

An­na Ka­ro­li­na Eriksson/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.