”Jag er­kän­ner att jag är en känslo­män­ni­ska”

GRATTIS: 60 ÅR 20 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LENA BERGLUND 010-471 53 63 lena.berglund@hn.se

Mi­chael Svens­son blev in­vald i riks­da­gen 2010. Han ha­de kört en egen per­son­vals­kam­panj och sat­sa­de stort för att kom­ma in i så­väl riks­dag som lands­ting och kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Men jag trod­de in­te jag skul­le få en plats i riks­da­gen så snabbt, kanske till näs­ta man­dat­pe­ri­od. Men det gick bra för mig på no­mi­ne­rings­stäm­man och det gick bra för Mo­de­ra­ter­na i va­let. Så det var ba­ra att pac­ka res­väs­kan och åka till Stock­holm. Det var li­te svårt ef­tersom jag ha­de två små barn, i stäl­let för att ha dem varan­nan vec­ka fick det bli varan­nan helg och an­nan le­dig tid. Men män­ni­skan är an­pass­nings­bar.

Mi­chael ler, många sä­ger att de ald­rig sett ho­nom i nå­got an­nat till­stånd. Själv sä­ger han att han är en sån som bru­kar må bra, el­ler än­nu bätt­re.

Mi­chael är upp­växt i en fö­re­ta­gar­fa­milj. Pap­pan syss­la­de med hästupp­föd­ning och drev en gård in­nan han byt­te bransch och star­ta­de ett dis­ko­tek, drev re­stau­rang och se­dan även ett ho­tell. Med stor hjälp och upp­back­ning av sin fru.

Un­der ti­den hann Mi­chael gå ur ni­an och sam­hälls­lin­jen på Fal­ken­bergs gym­na­si­um, en­ga­ge­ra sig i mo­de­ra­ter­nas ung­doms­för­bund, ar­be­tat ett år på MUF:S kans­li i Stock­holm, lä­sa in en fil. kand. i stats­ve­ten­skap och histo­ria i Lund och Gö­te­borg och li­te till.

1982 FRÅGADE PAP­PAN ho­nom om han in­te vill kom­ma och hjäl­pa till i fö­re­ta­get, re­stau­rang Her­ti­gen i Fal­ken­berg. Då var Mi­chael, som hun­nit bli 25 år, klar med sin fil. kand.

– Jag gjor­de i stort sett allt i fö­re­ta­get men det dröj­de, av re­spekt för koc­kyr­ket, fram till 1988 in­nan jag drog på mig kock­roc­ken. Jag har all­tid va­rit mat­in­tres­se­rad.

DET PO­LI­TIS­KA ENGAGEMANGET fanns he­la ti­den kvar. 1982-1988 var Mi­chael le­da­mot i Fal­ken­bergs kom­mun­full­mäk­ti­ge, han var även le­da­mot i kom­mun­sty­rel­sen, ord­fö­ran­de i kul­tur­nämn­den samt ord­fö­ran­de för mo­de­ra­ter­na i Fal­ken­berg.

Men vid 35 års ål­der be­stäm­de han sig för läg­ga po­li­ti­ken åt si­dan för att sat­sa all ener­gi på sitt fö­re­tag. Då ha­de han köpt ho­tell Vi­ta Häs­ten av sin pap­pa, och fö­re­ta­get väx­te. Han köp­te en ost­af­fär och star­ta­de en stor de­li­ka­tess­af­fär i Halm­stad där han ock­så drev re­stau­rang. 2002 be­gär­de han sitt fö­re­tag i kon­kurs.

– Det var en job­big pe­ri­od. Jag för­sök­te rädda fö­re­ta­get och ord­na det så bra som möj­ligt för de an­ställ­da, och jag tyck­te att jag lyc­ka­des bra till slut.

FÖ­RE­TA­GET KUN­DE DRI­VAS vi­da­re, men po­li­ti­ken som Mi­chael läm­nat med sorg i hjär­tat, fanns he­la ti­den kvar i bak­hu­vu­det och 2008 be­stäm­de han sig för en come­back. Han minns myc­ket väl hur det var när han ham­na­de i riks­da­gen 2010 och för förs­ta gång­en klev upp i ta­lar­sto­len.

– Jag höll mitt jung­fru­tal un­der en all­män­po­li­tisk de­batt och det hand­la­de om skuld­be­läg­gan­det av vå­ra in­vand­ra­re och mus­li­mer. Jag tyc­ker om att må­la i bre­da­re pen­sel­drag och in­te gå in i de­tal­jer när jag ta­lar. Jag tyc­ker att det är vik­tigt att ock­så an­vän­da back­spe­geln när man dis­ku­te­rar fram­ti­den.

SÅ HA­DE JU Mi­chael en gång i ti­den pla­ner på att bli lä­ra­re i histo­ria och sam­hälls­kun­skap. In­tres­set för utbildning har lett till att han dess­utom har en plats i riks­da­gens ut­bild­nings­ut­skott och se­dan 1,5 år sit­ter med i den stat­li­ga gym­na­si­eut­red­ning­en.

– Sko­lan be­hö­ver sta­gas upp och få en kla­ra­re styr­ning. Det är för stor skill­nad mel­lan sko­lor­na i Sve­ri­ge och det be­hövs mer le­dar­skaps­kom­pe­tens.

Men allt är in­te politik för Mi­chael. Han har si­na två barn, 18 och 20 år, och är se­dan två år för­äls­kad i en Bir­git­ta i Lund som han ha­de en fling med i unga år då han var ak­tiv i MUF i Gö­te­borg.

– Vi stöt­te på varand­ra av en slump för snart 1,5 år se­dan och kän­de igen varand­ra di­rekt. Jag bjöd hem hen­ne till mig på ny­årsaf­ton och ja...det är som en vär­me som strå­lar ut i he­la krop­pen. Jag er­kän­ner att jag är en känslo­män­ni­ska, men jag är in­te käns­lo­styrd. Jag är helt en­kelt en glad män­ni­ska som tyc­ker att det är vik­tigt att spri­da vär­me till and­ra.

När riks­dags­le­da­mo­ten Mi­chael Svens­son (M) går ut i Fal­ken­berg vet han ald­rig rik­tigt hur lång tid det kom­mer att ta. – Många jag mö­ter vill pra­ta, det upp­skat­tar jag, sä­ger han.

Bild: OLA FOLKESSON

VILL MER. Mi­chael Svens­son som över­ras­kan­de tog sig in i riks­da­gen ge­nom egen per­son­vals­kam­panj 2010 tän­ker stäl­la upp även till näs­ta val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.