Gui­det­ti vill vi­sa Cel­ta sitt Stock­holm

Hallands Nyheter - - Sporten - HENRIK SKIÖLD TT

Slu­tet av maj, när gröns­kan prun­kar och nät­ter­na är kor­ta. Säl­lan är Stock­holm vack­ra­re än i bloms­ter­tid. Det är då John Gui­det­ti vill vi­sa sin stad för lag­kam­ra­ter­na i Cel­ta Vi­go. Om in­te Genk läg­ger krok­ben står Cel­ta på näst sista trapp­ste­get till Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­na­len den 24 maj.

Lands­lags­an­fal­la­ren, frisk och kry ef­ter knä­ska­dan, bi­drog med ett mål och låg bakom ett an­nat när Cel­ta gjor­de 3–2 på Genk i hem­ma­mat­chen.

Nu vän­tar kvarts­fi­nal­re­tu­ren i Bel­gi­en.

KLARAR CEL­TA DEN vi­sar det sig vid fre­da­gens lott­ning vil­ken klubb som står mel­lan Gui­det­ti & Co och en plats i fi­na­len på Fri­ends.

”Att få spe­la en Eu­ro­pa Le­a­gu­e­fi­nal är till­räck­lig mo­ti­va­tion, även om den skul­le spe­las på må­nen, men na­tur­ligt­vis är det en jät­tes­tor grej för mig att den spe­las i Stock­holm. Där föd­des jag, där väx­te jag upp och sta­den finns i mitt hjär­ta”, sä­ger Gui­det­ti till Ue­fas webb­plats.

Den hårt ar­be­tan­de an­fal­la­ren har re­dan no­te­rat fy­ra mål i tur­ne­ring­en och har växt ut till en vik­tig spe­la­re i trä­na­ren Edu­ar­do Be­riz­zos trupp.

Dess­utom har han vun­nit fan­sen upp­skatt­ning.

När Gui­det­ti slog in Cel­tas tred­je mål mot Genk i för­ra vec­kan hyl­la­des han av fan­sen med sång­en John­ny G (The Gui­det­ti Song), skri­ven av Fred­rik An­ders­son, Ing­var Ir­ha­gen och Mi­chael Sax­ell i grup­pen Bad­poj­ken.

”Cel­tas fans är fan­tas­tis­ka. In­för mat­chen mot Genk var de på plats två tim­mar fö­re av­spark och vi­sa­de oss så myc­ket kär­lek. Vi vill ge till­ba­ka ge­nom att ta oss till se­mi­fi­na­len”, sä­ger han till ue­fa.com. Han fort­sät­ter: ”Vi spe­lar rik­tigt bra, vi har en stark trupp och vi job­bar hårt till­sam­mans. Vi är som en en­da stor fa­milj. Vi har sla­git Bar­ce­lo­na och Re­al Madrid och vun­nit bor­ta mot Sjach­tar Do­netsk, så vi kan slå vil­ket lag som helst om vi pre­ste­rar som vi kan”.

NU ÄR IN­TE John Gui­det­ti en­de svensk som hop­pas få springa in på Fri­ends om fem vec­kor. Zla­tan Ibra­hi­mo­vic i Man­ches­ter Uni­ted och Isaac Kie­se The­lin i An­der­lecht (på lån sä­song­en ut från Bor­deaux) är två and­ra. För en av de två sist­nämn­da tar Eu­ro­pa Le­a­gue slut på tors­dags­kväl­len. Ef­ter förs­ta mö­tet står det 1–1 mel­lan klub­bar­na och Uni­ted är för­stås klar fa­vo­rit hem­ma på Old Trafford, in­te minst ef­ter den im­po­ne­ran­de 2–0-se­gern i mot Chel­sea i Pre­mi­er Le­a­gue i hel­gen.

Då bör­ja­de Ibra­hi­mo­vic, som hit­tills gjort fem mål på tio mat­cher i tur­ne­ring­en, på bän­ken men kom in för Marcus Rash­ford i slut­ske­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.