Tror på id­rot­tens kraft att för­änd­ra

JAN ELIASSON –:EN FREDSMÄKLANDE GAISARE

Hallands Nyheter - - Sporten - ERIC HILMERSSON 031-62 40 52 eric.hilmersson@gp.se

Ef­ter en lång och extremt fram­gångs­rik kar­riär som di­plo­mat och po­li­ti­ker läm­na­de Jan Eliasson Fn­bygg­na­den i New York i vint­ras. Då ha­de han i fem år tjänst­gjort som vice ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re un­der Ban Ki-moon – och tving­ats kon­sta­te­ra att värl­den knap­past bli­vit en säk­ra­re plats. Än­då ut­strå­lar han en tro på fram­ti­den.

– Jag vill sä­ga att jag är en be­kym­rad op­ti­mist. Jag vill in­te släp­pa tron på att man kan för­änd­ra till det bätt­re, men jag kan hel­ler in­te döl­ja att jag är be­kym­rad. Ten­den­ser­na med splitt­ring och del­ning är så och kon­flik­ter­na har bli­vit så svå­ra att lö­sa. Syrien är ju det värs­ta och det är en tagg i mitt hjär­ta, att det där kri­get fort­sät­ter när jag läm­nar ef­ter fem år, sä­ger Jan Eliasson.

I går var han he­ders­gäst när Gais bjöd in till en in­spi­ra­tions­lunch för spon­so­rer och and­ra ny­fik­na. Te­mat var ”Gais – mer än fotboll” och man lyf­te fram si­na sam­ar­be­ten med ga­tu­tid­ning­en Fak­tum, Gårdstens­bo­stä­der och Ste­get Vi­da­re – fö­re­tag som al­la ar­be­tar med so­ci­alt en­ga­ge­mang för att hjäl­pa ut­sat­ta och främ­ja in­teg­ra­tio­nen i sam­häl­let.

GAIS, LIK­SOM MÅNGA and­ra klub­bar, vill ta stör­re an­svar för sitt när­om­rå­de vil­ket har lett till att da­gens for­mer för spons­ring och part­ner­skap of­ta är nå­got an­nat än de klas­sis­ka re­klam-av­ta­len in­om sport.

Och att id­rot­ten kan spe­la en stor roll, bå­de lo­kalt och glo­balt, vet Jan Eliasson.

– Ab­so­lut. Jag såg det i flyk­ting­läg­ren: En fot­bolls­match fick he­la läg­ret att vak­na till liv och det blev en hel an­nan stäm­ning. De lär­de ju kän­na varand­ra, de här kil­lar­na och tje­jer­na. De kom från oli­ka mil­jö­er och i vis­sa fall oli­ka sek­ter el­ler et­nis­ka bak­grun­der, men det gav man tu­san i; man var ba­ra fot­bolls­spe­la­re. Och se­dan så är det ock­så en häl­so­frå­ga, att barn och ung­do­mar får rö­ra på sig. Jag tror myc­ket på id­rot­ten, och se­dan så är jag van­sin­nigt sport­in­tres­se­rad. Jag lä­ser ta­bel­len, även om jag just nu får vän­da på tid­ning­en …

ELIASSON SYFTAR PÅ Gais be­kym­mer­sam­ma pla­ce­ring (näst sist) och kon­sta­te­rar att man är en bra bit från fram­gång­ar­na som han själv upp­lev­de i sin ung­dom.

– Jag var med i Gais pojklag det året som A-la­get vann SM (1954). Vi fick spe­la för­mat­cher, två gång­er 20 mi­nu­ter, så det kun­de va­ra 15 000 på läk­tar­na i and­ra halv­lek. Det var enormt ro­ligt och jag bru­kar sä­ga att det var där jag van­de mig vid publik.

ELIASSON HAR UNNAT sig en lug­na­re pe­ri­od se­dan han läm­na­de FN. Men att pen­sio­ne­ra sig är ing­et al­ter­na­tiv. An­bu­den har va­rit många och Eliasson sä­ger sig vil­ja sät­ta ihop ”ett la­gom pa­ket” med upp­drag in­om im­mi­gra­tion och flyk­ting­frå­gor, håll­bar­het och freds- och kon­flikt­frå­gor. Ba­sen är dock se­dan länge i Stock­holm, var­för Eliasson mest föl­jer sitt kä­ra Gais via tid­ning­ar­nas rap­por­ter.

– Ja, jag lyc­ka­des ju in­te flyt­ta UD till Gö­te­borg. Det tog det som ett skämt. Det var det del­vis. Men jag har ju mi­na röt­ter här, min bror Ro­ger bor här och jag har många vän­ner kvar. Gö­te­borg är mitt hjär­ta.

– Och jag läs­te i GP att Gais ska sat­sa mer på spe­la­re från när­om­rå­det, det är bra, sä­ger Eliasson och kny­ter nä­ven.

Han har gått från cen­ter­halv i Gais till topp­di­plo­mat, ut­ri­kesmi­nis­ter och Fn-höj­da­re. Jan Eliasson ser id­rotts­klub­bars so­ci­a­la en­ga­ge­mang som en nyc­kel till en bätt­re värld. – De här gre­jer­na, det går ut­an­för tre po­äng, sä­ger han.

ATT GRÖNSVART, likt många and­ra klub­bar, sat­sar på so­ci­alt en­ga­ge­mang upp­skat­tar han ock­så.

– Ja, de här gre­jer­na, det går ut­an­för tre po­äng. Det hand­lar om att ung­do­mar ska få ett me­nings­fullt liv. Och se­dan hand­lar det ju om lag­ar­be­te, som di­plo­mat vet jag att man in­te kan åstad­kom­ma någon­ting ut­an att ar­be­ta till­sam­mans. Det ska va­ra fint att gö­ra gott och det be­hö­ver man in­te va­ra vice ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för att gö­ra.

Bild: LINE SKAUGRUD LANDEVIK

KÖ. Dar­dan Rex­he­pi var en av många Gais­spe­la­re som vill ta en bild till­sam­mans med Jan Eliasson ef­ter fö­re­läs­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.