Stop­pa­de mäs­tar­na: ”Bra dag på job­bet”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Avan­ce­mang­et till and­ra om­gång­en var ba­ra en se­ger bort för Pitts­burgh i Stan­ley cup. Men Co­lum­bus hit­ta­de nya kraf­ter – och vann med 5–4. – Det var en bra dag på job­bet, sä­ger Wil­li­am Karls­son till Ex­pres­sen.

Det re­ge­ran­de mäs­tar­la­get från Pitts­burgh ha­de kun­nat bli det förs­ta la­get i Nhl-slut­spe­let att ta sig vi­da­re från åt­ton­dels­fi­na­ler­na. Men ef­ter tre ra­ka för­lus­ter lyc­ka­des Co­lum­bus ta en se­ger in­för hem­ma­publi­ken.

Se­ger­or­ga­ni­sa­tör: Wil­li­am Karls­son. Svens­ken gjor­de ett mål och en as­sist och val­des till mat­chens bäs­ta spe­la­re.

KARLS­SON SÄ­GER ATT skill­na­den mel­lan den fjär­de mat­chen och de tre ti­di­ga­re var att Co­lum­bus var jäm­na­re he­la mat­chen.

– Ti­di­ga­re har vi haft dju­pa dip­par, fram­förallt i andra­pe­ri­o­der­na, men i kväll var vi bra i 60 mi­nu­ter och re­pli­ke­ra­de var­je gång de gjor­de mål, sä­ger han till Af­ton­bla­det.

PITTS­BURGH ÄR EN av fa­vo­ri­ter­na till att ta hem Stan­ley Cup-po­ka­len, men histo­ri­en ta­lar emot la­get. In­te se­dan 1998 har nå­got lag vun­nit Stan­ley Cup två år i följd.

New York Rang­ers ut­jäm­na­de mot Montre­al. Ef­ter se­ger med 2–1 på hem­mais står det nu 2–2 i mat­cher. Det var Rang­ers förs­ta hem­ma­se­ger i slut­spe­let på två år.

– Vi sat­te press på dem, fick ner puc­ken i de­ras zon, sköt mer och ska­pa­de fler chan­ser. Kul att se, det har ju in­te rik­tigt gått vår väg här hem­ma de se­nas­te två åren, sä­ger mål­vak­ten Henrik Lun­dqvist till Af­ton­bla­det.

MARCUS SÖRENSEN GJOR­DE ett mål när San Jo­se kör­de över Ed­mon­ton med 7–0 på hem­ma­plan och ut­jäm­na­de till 2–2 i mat­cher. Det var Sö­ren­sens förs­ta mål i slut­spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.