Stöd till hal­ländsk do­ku-film

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EI­RE­FELT 0721-91 12 67 ma­lin.ei­re­felt@hn.se

Tre re­gi­o­ner går sam­man för att er­bju­da lo­ka­la do­ku­men­tär­fil­ma­re sti­pen­di­um och hand­led­ning av pri­sa­de re­gis­sö­rer.

In­om det nya pro­jek­tet Doc Lounge West kan do­ku­men­tär­fil­man­de hallän­ning­ar få ett sti­pen­di­um på 10 000 kro­nor och hand­led­ning av tre er­far­na och pri­sa­de do­ku­men­tär­fil­ma­re.

– För någ­ra år se­dan såg vi att många vil­le gö­ra do­ku­men­tär­fil­mer i Hal­land. Så vi ord­na­de en works­hop som var otro­ligt bra. Vi tänk­te att vi var tvung­na att föl­ja upp det, men hit­ta­de in­te rätt form, sä­ger An­na Eriksson som är ut­veck­la­re för film och rör­lig bild på Re­gi­on Hal­land.

HON PRA­TA­DE MED si­na kol­le­ger i Värm­land och Väst­ra Gö­ta­land och de ena­des kring ett sam­ar­be­te – Doc Lounge West.

– Vi vil­le job­ba till­sam­mans och väx­la upp, sä­ger An­na Eriksson.

Var­je re­gi­on fick väl­ja ut sin ”ex­pert”. Sa­ra Broos från Värm­land har gjort fil­men ”Speg­ling­ar” om sin mam­ma Ka­rin Broos. Ahang Bashi från Gö­te­borg har gjort Guld­bag­ge­vin­nan­de ”Skör­he­ten” om en värld av de­pres­sion och pa­ni­kång­est. Ka­rin Ek­berg fick stöd från Re­gi­on Hal­land för att gö­ra fil­men ”Att skil­jas” om si­na för­äld­rars skils­mäs­so­pro­cess, och är Hal­lands re­pre­sen­tant.

– Vi har stöt­tat hen­ne för hen­nes ny­as­te film ”Ef­ter Inez” som var öpp­nings­film på Tem­po Do­ku­men­tär­fes­ti­val 2017 och som är no­mi­ne­rad till Kri­stal­len, sä­ger An­na Eriksson.

”EF­TER INEZ” HAND­LAR om ett par som för­lo­rar ett späd­barn.

– Späd­barns­fon­den gör en fa­mil­je­helg var­je år där fa­mil­jer sam­las och minns dem som in­te finns kvar. Det här året anordnades hel­gen i Var­berg och där­för spe­la­des en del av fil­men in här i Hal­land.

De tre fil­mar­na val­des ut för de­ras hyl­la­de fil­mer, för att de är va­na vid att ar­be­ta i pro­ces­ser och för att de är go­da pe­da­go­ger, för­kla­rar An­na Eriksson.

DOC OUT WEST vän­der sig till do­ku­men­tär­fil­ma­re i Hal­land, Värm­land och Väst­ra Gö­ta­land. Två fil­ma­re från var­je re­gi­on väljs ut. Ar­be­tet med varand­ra och de er­far­na do­ku­men­tär­fil­mar­na sker i de oli­ka re­gi­o­ner­na. 17-18 no­vem­ber träf­far de an­tag­na do­ku­men­tär­fil­mar­na Ka­rin Ek­berg på Katri­ne­bergs Folk­hög­sko­la i Ves­sige­bro, Fal­ken­berg. Hur står det till med do­ku­men­tär­fil­men i Hal­land?

– Vi mär­ker att det är många som har kom­mit vi­da­re och ut­veck­lat sig som fil­ma­re se­dan sist, som be­hö­ver li­te upp­back­ning, ett fo­rum för att kun­na hit­ta vi­da­re med si­na pro­jekt. I och med att det är gans­ka till­gäng­ligt att gö­ra do­ku­men­tär­film i dag är det många som hål­ler på. Det är kanske tju­go till tret­tio som är ak­ti­va i Hal­land, sä­ger An­na Eriksson.

Bild: LEIF R JANSSON / TT

PRISAD REGISSÖR. Fil­mar­na som an­tas får träf­fa Ka­rin Ek­berg, som har gjort ”Att skil­jas” och ”Ef­ter Inez”, på Katri­ne­bergs folk­hög­sko­la i Ves­sige­bro i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.