Var­ber­ga­re med i ”Lyx­fäl­lan”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

Han har tyngts av sto­ra skul­der i fle­ra år. I kväll med­ver­kar 30-åring­en i tv-pro­gram­met ”Lyx­fäl­lan”.

Christi­an Warg, 30, ut­bil­dar sig till träd­gårds­ar­be­ta­re i Tvååker. Han tyc­ker om na­tur och till­bring­ar myc­ket tid på gym­met. Men han har haft en oer­hörd tung bör­da att bä­ra de se­nas­te åren. Vän­ner till ho­nom vil­le hjäl­pa till och an­mäl­de ho­nom till ”Lyx­fäl­lan”.

– Jag har pro­blem med väl­digt sto­ra skul­der, som byggts upp med rän­tor i fle­ra år. Det he­la bör­ja­de med att jag tog lån för att täc­ka upp för ett stort in­köp av elekt­ro­nik.

Var­för val­de du att stäl­la upp?

– Jag sa nej först, för vem vill va­ra med i ett för­ned­rings­pro­gram. Men man får sät­ta det åt si­dan om man sit­ter i ski­ten. Jag tänk­te att det kan va­ra värt att va­ra med.

Hur var det att spe­la in pro­gram­met?

– Ing­en höj­da­re om jag ska va­ra är­lig. Ing­en män­ni­ska vill bli ut­frå­gad om si­na privata sa­ker i åt­ta tim­mar i sträck var­je dag i en vec­ka. Men nu har jag i al­la fall bör­jat ta tag i gre­jer.

Har du någ­ra råd att de­la med dig av?

– Ta ald­rig sms-lån el­ler blan­colån. Jag ha­de re­la­tivt bra eko­no­mi in­nan jag tog mitt förs­ta lån. Har man mins­ta lil­la ten­dens till att va­ra be­ro­en­de­män­ni­ska, då ska man hål­la sig bor­ta från det. Smslån är det ab­so­lut värs­ta. Ett lån på 1 200 kro­nor blev strax över 27 000 kro­nor i ba­ra rän­ta. Hur ser di­na fram­tids­pla­ner ut?

– Jag hop­pas på att bli be­vil­jad en skuldsa­ne­ring och att jag får ett jobb ef­ter min utbildning.

Lyx­fäl­lan sänds kloc­kan 20.00 i kväll på TV3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.