Bry­ants ra­ket är re­do för start

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PA­TRICK STANELIUS/TT

”Vi gil­la­de verk­li­gen lå­ten då och tyck­te att vi skul­le släp­pa den, men när jag kom hem tyck­te jag att den var då­lig och blev su­per­be­svi­ken för att jag in­te tyck­te om den läng­re.”

På fre­dag släp­per Miriam Bryant sin nya sing­el Roc­ket, som är en del av en kom­man­de ep. Vän­ner som sä­ger att lå­ten skil­jer sig från Bry­ants ti­di­ga­re ka­ta­log ger hen­ne hu­vud­bry. – Jag blir stres­sad av att al­la sä­ger så, sä­ger hon.

MIRIAM BRYANT

Miriam Bry­ants kom­man­de sing­el Roc­ket är en sol­dränkt poplåt med gung­an­de bak­takt, som ett vy­kort från en char­ter­re­sa. Ur­sprung­li­gen var den tänkt att lå­ta sorg­li­ga­re, in­si­ste­rar Bryant.

– Jag var i ett ske­de i li­vet där jag kän­de mig ovan­ligt pep­pad, stark och bit­chig. Jag bru­kar of­tast se li­vet från den mör­ka si­dan, men min pro­du­cent och jag var i 30 gra­ders vär­me vid nå­gon pool på Kre­ta, ful­la på san­gria, och skrev en bre­a­kup-låt om en per­son som jag fort­fa­ran­de var ihop med, sä­ger hon.

– Vi gil­la­de verk­li­gen lå­ten då och tyck­te att vi skul­le släp­pa den, men när jag kom hem tyck­te jag att den var då­lig och blev su­per­be­svi­ken för att jag in­te tyck­te om den läng­re. Det var för­mod­li­gen för att jag blev mig själv igen när jag kom hem.

SÅ SMÅNINGOM BÖR­JA­DE Roc­ket le­ta sig runt ge­nom skiv­bo­la­gets kor­ri­do­rer, där den fick fäs­te. Även Miriam Bryant gav den en chans till och lät sig över­ta­las. Men hon ryg­gar till­ba­ka när det an­tyds att lå­ten in­ne­bär en ny mu­si­ka­lisk in­rikt­ning.

– Det är väl­digt många vän­ner som har lyss­nat på den som häv­dar det. Jag blir stres­sad av att al­la sä­ger så, för jag har in­te tänkt på det själv, sä­ger hon.

Roc­ket, de ti­di­ga­re sing­lar­na Black car och Eve­ryt­hing samt yt­ter­li­ga­re tre lå­tar som ska släp­pas in­nan som­ma­rens slut ut­gör en ny, än­nu odöpt, ep. Den föl­jer upp fjol­å­rets Hi­sing­en och hem igen som in­ne­hål­ler suc­célå­ten Ett sista glas.

NÄR MIRIAM BRYANT upp­träd­de på ma­ni­fes­ta­tio­nen ef­ter terrordådet i Stock­holm föll va­let på just den lå­ten.

– Det var en gans­ka märk­ligt an­dakts­full stäm­ning, näs­tan re­li­giös. Jag har ald­rig va­rit med om en så fo­ku­se­rad publik. Of­tast är det väl­digt rö­rigt och svårt att få kon­takt med al­la. Det är nog förs­ta gång­en jag har stått in­för en så stor publik och känt att al­la var med. Det var så klart in­te för min skull, ut­an för att det här hems­ka ha­de hänt. Det kän­des som att al­la var väl­digt för­e­na­de un­der he­la ma­ni­fes­ta­tio­nen, sä­ger hon.

Bild: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT

NY LÅT PÅ GÅNG. På fre­dag släp­per Miriam Bryant sin nya sing­el Roc­ket.

Bild: JESSICA GOW/TT

VI­SA­DE DELTAGANDE. Na­no, Ba­har Pars, Da­mon Rasti, Miriam Bryant, Nisha Be­sar, Ric­kard Sjö­berg, Gustav Fri­do­lin, An­na Kin­berg Bat­ra, Anders Yge­man och Ka­rin Wann­gård hål­ler arm­krok på Ser­gels torg i Stock­holm vid ma­ni­fes­ta­tio­nen för kär­lek och om­tan­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.