Hek­tis­ka dygn för Björk­man in­för Eu­ro­vi­sion

EU­RO­VI­SION SONG CONTEST: BJÖRK­MAN FICK EN STÖR­RE ROLL ÄN TÄNKT

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JOHN ALEX­AN­DER SAH­LIN/TT

Sve­ri­ges roll un­der Eu­ro­vi­sion i Ki­ev är stör­re än vad som var tänkt. El­ler Sve­ri­ges och Sve­ri­ges – det är sna­ra­re schla­ger­ge­ne­ra­len Chris­ter Björk­mans upp­drag som svällt. – Jag är väl­digt in­syl­tad i show­de­len. Det var in­te rik­tigt me­ning­en, men det är jag.

Tan­ken var att Chris­ter Björk­man skul­le gö­ra en blixtvi­sit i Mal­mö för att pre­sen­te­ra in­ne­hål­let i fö­re­ställ­ning­ar­na I hu­vu­det på Chris­ter Björk­man, i kon­sert­hu­set Mal­mö Li­ve i no­vem­ber. Men i stäl­let för att mö­ta pres­sen i kon­sert­sa­len satt han upp­kopp­lad via Sky­pe – från Ki­ev i Ukrai­na, där Eu­ro­vi­sion Song Contest av­görs i maj.

– Min roll har bli­vit stör­re än vad som var tänkt från bör­jan. Ti­den att åka här­i­från finns in­te, det hän­der så oer­hört myc­ket var­je dag, sä­ger Björk­man.

ATT DÅ GÄSTA Mal­mö, ba­ra ett par da­gar in­nan del­ta­gar­län­der­nas stand in-ar­tis­ter ska bör­ja re­pe­te­ra, blev där­för omöj­ligt. Det är bland an­nat Chris­ter Björk­mans in­bland­ning i ak­ter­na mel­lan täv­lings­bi­dra­gen som gjort att ti­den in­te räc­ker till.

– Min in­bland­ning i den and­ra de­len har in­te va­rit så stor ti­di­ga­re. Men nu mås­te allt hän­da på en gång, och att va­ra bor­ta en dag här­i­från är som att va­ra bor­ta en vec­ka. Det är så myc­ket som hän­der var­je dygn, så det går in­te att va­ra bor­ta ens en tim­me, sä­ger Chris­ter Björk­man.

MITT UN­DER Me­lo­di­festi­va­len blev det känt att han an­li­tats som täv­lings­pro­du­cent av det ukrains­ka pub­lic ser­vice-bo­la­get NTU, och där­med vän­ta­de sam­ma roll som un­der för­ra årets Eu­ro­vi­sion i Stock­holm.

– Jag är an­ställd för det, men gör nog väl­digt myc­ket mer egent­li­gen, sä­ger Björk­man och syftar på sin in­bland­ning i show­de­len det här året.

Här ryms mel­lan­ak­ter och an­nan un­der­håll­ning – ett in­ne­håll som hyl­la­des un­der pro­gram­men i Stock­holm 2016 och Mal­mö 2013.

– Det hand­lar om att va­ra lös­nings­o­ri­en­te­rad. Vi hjälps åt för att se till att det här blir så oer­hört bra som det nå­gon­sin kan bli.

Ge­nom att bå­de va­ra an­sva­rig för de 42 län­der som täv­lar och in­blan­dad i sho­wen på­min­ner rol­len myc­ket om den som Chris­ter Björk­man ax­la­de un­der Eu­ro­vi­sion i Mal­mö. När och var­för bred­da­des rol­len?

– Det sked­de nog egent­li­gen ut­an att det var ett be­slut, det blev så att as­si­stans och mer kre­a­tiv kraft be­höv­des, sä­ger Björk­man.

Mind­re ång­est­fyllt. Så be­skri­ver han årets ar­be­te med Eu­ro­vi­sion Song Contest jäm­fört med täv­lingså­ren i Mal­mö och Stock­holm.

– Man slip­per oket av ar­vet. Ång­es­ten med att pro­du­ce­ra Eu­ro­vi­sion på hem­ma­plan är att in­te ba­ra själ­va job­bet be­döms, ut­an re­sul­ta­tet av job­bet. Blev det fan­tas­tiskt? Var det värt in­ve­ste­ring­en?

NU UT­FÖRS ETT jobb och därefter är det hem­re­sa, re­so­ne­rar Björk­man.

– Så det är in­te li­ka ång­est­fyllt, ut­an fak­tiskt mer lust­fyllt ef­tersom det är enkla­re, ur hän­se­en­det att du in­te rik­tigt be­hö­ver bä­ra ar­vet av det.

Bild: JANERIK HEN­RIKS­SON/TT

MER AN­SVAR. Chris­ter Björk­mans roll som täv­lings­pro­du­cent för Eu­ro­vi­sion Song Contest i Ki­ev i Ukrai­na har vux­it allt­ef­tersom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.