Brist på mi­ne­ra­ler

Hallands Nyheter - - Hälsa -

EÄr det van­ligt med vi­ta­min- och mi­ne­ral­brist i Sve­ri­ge? Vil­ka är risk­grup­per­na? Och stäm­mer det att brist gör oss sug­na på go­dis, chips och and­ra onyt­tig­he­ter?

n eng­elsk nut­ri­tio­nist – som ci­te­rats i svens­ka häl­so­tid­ning­ar – kopp­lar sam­man läng­tan ef­ter oli­ka onyt­tig­he­ter med mi­ne­ral­brist. Su­gen på sött go­dis? Då be­hö­ver krop­pen egent­li­gen krom.

Cho­klad­su­gen? Då kan du li­da brist på mag­ne­sium.

Läng­tar du ef­ter chips? Din kropp be­hö­ver mer natri­um.

Stark läng­tan ef­ter sär­skil­da sa­ker är en­ligt det­ta syn­sätt krop­pens sätt att ta­la om för oss att nå­got sak­nas. Ge­nom att sän­da des­sa sig­na­ler till hjär­nan kan krop­pen upp­rätt­hål­la sin ba­lans av mi­ne­ra­ler och vi­ta­mi­ner.

MEN INGRID LARS­SON, nä­rings­fy­si­o­log på Sahl­grens­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set, in­stäm­mer in­te i re­so­ne­mang­et.

– Man ska in­te blan­da ihop oli­ka be­gär, så kal­la­de cra­vings, med mi­ne­ral­brist. Det finns än­nu ing­et ve­ten­skap­ligt un­der­lag för att brist på ett visst mi­ne­ral ska­par oli­ka slags sug. Det är sna­ra­re ett sätt att rätt­fär­di­ga att man är su­gen på ex­em­pel­vis cho­klad. I an­nat fall bor­de ju per­so­ner med järn­brist ha ett starkt sug ef­ter kött, sä­ger hon.

Cra­vings un­der gra­vi­di­tet är där­e­mot nå­got an­nat.

– Här har vi ett grad­vis ökan­de ener­gi­be­hov i kom­bi­na­tion med hor­mon­för­änd­ring­ar, som kan ska­pa stark öns­kan ef­ter oli­ka sa­ker.

Men den van­li­gas­te for­men av cra­vings har med ät­stör­ning­ar och psy­ko­lo­gis­ka fak­to­rer att gö­ra. De kan fö­re­kom­ma vid ex­em­pel­vis bu­li­mi, be­rät­tar Ingrid Lars­son.

TORRT, LIVLÖST HÅR och skö­ra, spruck­na nag­lar bru­kar an­ses va­ra tec­ken på mi­ne­raloch vi­ta­min­brist.

– Brist på vi­ta­mi­ner kan ge många symptom, men man ska in­te bör­ja ex­pe­ri­men­te­ra och ta till­skott in­nan man har fått det be­kräf­tat. Om du bör­jar själv­me­di­ci­ne­ra och sen går till dok­torn kan du ha maske­rat even­tu­el­la and­ra pro­blem, sä­ger Ingrid Lars­son och tar järn som ex­em­pel:

– An­ta att du är trött och tror att du har järn­brist. Du bör­jar ta järn­till­skott, men blir in­te bätt­re. Din lä­ka­re går vi­da­re med din idé om järn­brist och tar blod­prov, som vi­sar på nor­ma­la järn­vär­den ef­tersom du tar till­skott. I själ­va ver­ket kanske du li­der av nå­gon an­nan sjuk­dom med lik­nan­de symptom som vid järn­brist. Men di­a­gno­sen för­dröjs på det­ta sätt.

Mis­s­tän­ker du mi­ne­ral- el­ler vi­ta­min­brist, gör ingen­ting ut­an gå först till lä­ka­ren, är hen­nes råd.

LENA HULTHÉN, PRO­FES­SOR i kli­nisk nut­ri­tion vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, fors­kar om mi­ne­ra­ler med fo­kus på järn och dess sam­spel med and­ra vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler, som jod och se­len.

– 30–40 pro­cent av al­la svens­ka kvin­nor i fer­til ål­der har järn­brist, vil­ket fram­för allt be­ror på men­stru­a­tion. I ton­å­ren har man dess­utom en till­växt­pe­ri­od, vil­ket kan in­ne­bä­ra att järn­de­på­er­na blir helt töm­da, be­rät­tar hon.

En an­nan risk­grupp är de som helt väl­jer bort kött.

– Ve­gan­kost be­hö­ver in­te va­ra fel. Fram­för allt äter många män i me­del­ål­dern för myc­ket kött. Men tar man bort kött mås­te den­na järn­käl­la er­sät­tas. Det är lätt hänt att man ba­ra väl­jer bort nå­got.

DE VI­TA­MI­NER OCH mi­ne­ra­ler som en del av be­folk­ning­en fram­för allt li­der brist på är just järn, men även D-vi­ta­min och vi­ta­min B12.

– Vad gäl­ler B12 har vi nor­malt ett bra la­ger i krop­pen som räc­ker två–tre år. Men om man äter en­si­digt och ute­slu­ter kött un­der lång tid kan man få brist på bå­de järn, D-vi­ta­min och B12. Det lu­ri­ga är att en del vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler ba­ra finns i vis­sa grup­per av livs­me­del. Om man äter ut­i­från en di­et där man ute­slu­ter en så­dan grupp, lö­per man stör­re risk att få brist, sä­ger Ingrid Lars­son.

Ett så­dant ex­em­pel är ve­gan­kost. Ef­tersom D-vi­ta­min och B12 sak­nas i mat från växtri­ket, be­hö­ver ve­ga­ner till­skott el­ler väl­ja be­ri­ka­de livs­me­del. Men även för lak­to-ovo-ve­ge­ta­ri­a­ner kan in­ta­get bli

för lågt, trots att vi­ta­min B12 finns i bå­de mjölk­pro­duk­ter och ägg.

Järn finns i en del ve­ge­ta­bi­li­er som balj­väx­ter, so­ja­pro­duk­ter, frö­er, grö­na blad­grön­sa­ker, full­korn och nöt­ter. Där­e­mot har krop­pen svå­ra­re att ta upp järn i ve­ge­ta­risk mat än i ani­ma­lisk. Där­för är det sär­skilt vik­tigt att väl­ja järn­rik ve­ge­ta­risk mat i kom­bi­na­tion med nå­got C-vi­ta­min­rikt.

D-vi­ta­min, som egent­li­gen in­te är ett vi­ta­min ut­an ett hor­mon, bil­das när vi vis­tas i so­len. Men det är ba­ra mitt på da­gen un­der april till sep­tem­ber, som D-vi­ta­min kan bil­das i krop­pen. Å and­ra si­da räc­ker det att vis­tas i so­len 15–20 mi­nu­ter, sä­ger Ingrid Lars­son.

– Res­ten av året får vi sat­sa på att få i oss D-vi­ta­min via ma­ten.

C-vi­ta­min­brist är myc­ket ovan­ligt och upp­täcks ba­ra hos ett par per­so­ner per år. Des­sa har ätit en­si­digt och ing­en frukt och grönt un­der lång tid.

Men om man in­te ser upp kan man få jod­brist ge­nom att ex­em­pel­vis föl­ja kostre­kom­men­da­tio­nen om mins­kat saltin­tag.

– Vi bör dra ner på sal­tet. Sam­ti­digt är jo­de­rat salt vår hu­vud­käl­la till jod. Att väl­ja bort jod­be­ri­kat salt är där­för bland det kna­si­gas­te man kan gö­ra, sä­ger Ingrid Lars­son.

Jod är vik­tigt, ef­tersom det in­går i sköld­kör­tel­hor­mo­ner som del­tar i äm­nes­om­sätt­ning­en. Vik­ti­ga käl­lor utö­ver jo­de­rat kok­salt är fisk, skal­djur och ägg.

Ingrid Lars­sons råd till bå­de barn och vux­na för att und­vi­ka vi­ta­min- och mi­ne­ral­brist är en­kelt: se till att äta va­ri­e­rat så får du i dig de vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler som du be­hö­ver.

”Brist på vi­ta­mi­ner kan ge många symptom, men man ska in­te bör­ja ex­pe­ri­men­te­ra och ta till­skott in­nan man har fått det be­kräf­tat” INGRID LARS­SON Nä­rings­fy­si­o­log på Sahl­grens­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.