Kost­till­skott kan bli för myc­ket av det go­da

Hallands Nyheter - - Hälsa - MARIA BACKMAN son­dag@gp.se

Krop­pen be­hö­ver vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler för att fun­ge­ra. Men ba­lans­gång­en mel­lan vad som är lämp­li­ga och skad­li­ga ni­vå­er kan va­ra hår­fin.

Krop­pen kan in­te själv ska­pa vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler. Där­för mås­te vi till­fö­ra dem ge­nom kos­ten. Brist kan ge sjuk­doms­symp­tom, men för myc­ket av vis­sa äm­nen kan va­ra skad­ligt.

Livs­me­dels­ver­ket på­pe­kar att det kan va­ra re­la­tivt li­ten mar­gi­nal mel­lan vil­ka ni­vå­er som be­ty­der skad­li­ga bris­ter, som är nyt­ti­ga för krop­pen och vil­ka som kan le­da till ne­ga­ti­va ef­fek­ter. Brist på se­len kan ex­em­pel­vis bi­dra till hjärt­mus­kel­för­änd­ring­ar och ökad risk för vis­sa can­cer­for­mer. Men för myc­ket av vi­ta­mi­ner­na A, D, E och K va­ra skad­ligt, ef­tersom de lag­ras i fett­vä­ven. Vis­sa mi­ne­ra­ler, som järn, är myc­ket far­li­ga att överdo­se­ra.

– Vid lång­va­rigt in­tag av höga do­ser järn kan se­kun­där hemo­kro­ma­tos ut­veck­las, det vill sä­ga krop­pen kan in­te re­gle­ra järn­upp­ta­get ut­an byg­ger in sto­ra mäng­der järn i al­la cel­ler. Det­ta kan i sin tur på­ver­ka hor­mon­sy­ste­met, be­rät­tar Lena Hulthén, pro­fes­sor i kli­nisk nut­ri­tion vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

SÅ HUR VET vi vad som är la­gom mängd vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler? En­ligt Livs­me­dels­ver­ket räc­ker det för de fles­ta att äta van­lig mat för att få i sig det krop­pen be­hö­ver. Van­ligt­vis är det svårt att kom­ma upp i för höga in­tag av vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler från van­lig mat. Det­ta kan där­e­mot ske med kost­till­skott.

Livs­me­dels­ver­kets håll­ning är att de fles­ta in­te be­hö­ver ex­tra till­skott av vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler. Där­e­mot kan per­so­ner som in­te äter al­la sor­ters livs­me­del, el­ler som har nå­gon sjuk­dom som le­der till ökat be­hov, be­hö­va ta till­skott.

Men kost­till­skott är in­te li­ka ef­fek­ti­va som frukt och grön­sa­ker vad gäl­ler att fö­re­byg­ga sjuk­do­mar som hjär­toch kärl­sjuk­do­mar och vis­sa ty­per av can­cer. En or­sak kan va­ra att frukt och grönt in­ne­hål­ler an­tiox­i­da­ti­va äm­nen som skyd­dar cel­ler­na i krop­pen.

– Det är bra att det finns vi­ta­min- och mi­ne­ral­till­skott, men det är in­te det man ska för­li­ta sig på, sä­ger Lena Hulthén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.