Brand­miss­tänkt be­gärs häk­tad

STORBRANDEN: Den man som miss­tänks för grov mord­brand har en yr­kes­mäs­sig kopp­ling till lo­ka­len som brann i Fal­ken­bergs hamn­om­rå­de. I dag av­gör Var­bergs tings­rätt om han ska häk­tas.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

För ba­ra någ­ra da­gar se­dan var Med­bor­gar­sko­lans lo­ka­ler i gam­la gju­te­ri­et nå­got av ett nav för Fal­ken­bergs mu­si­ker. Nu ser det ut som att en bomb sla­git ner och ra­de­rat allt.

– DET HÄR får nog rätt sto­ra kon­se­kven­ser. Fram­för allt för de ung­do­mar som bör­jat kö­pa på sig in­stru­ment och ord­na spel­ning­ar. Helt plöts­ligt har allt för­svun­nit och de mås­te bör­ja om från noll. En del fort­sät­ter ald­rig efter en så­dan här grej, sä­ger Kast­ri­ot Zeqi­ri.

HAN ÄR MUSIKANSVARIG på Med­bor­gar­sko­lan Amp­li­fi­ed i Hal­land. I den eld­här­ja­de byggnaden ha­de de bland an­nat en lo­kal dit ung­do­mar kun­de kom­ma och pro­va på att spe­la på lå­na­de in­stru­ment.

MEN DET ÄR in­te den bi­ten som oro­ar Kast­ri­ot Zeqi­ri mest. Den verk­sam­he­ten går att byg­ga upp igen. Han tän­ker på de ti­o­tal band som hyr­de in sig i Med­bor­gar­sko­lans replo­ka­ler och för­va­ra­de all sin pri­va­ta ut­rust­ning där.

– Vi ha­de en spel­ning in­bo­kad i ju­li som vi höll på att re­pa in. Nu ser det in­te ut som att vi har någ­ra pry­lar kvar så vi har fått stäl­la in, sä­ger Jo­han Ax­els­son, trum­mis i rock­ban­det Long ro­ad down.

Han upp­skat­tar att ban­det ha­de ut­rust­ning till ett vär­de av åt­minsto­ne en kvarts mil­jon kro­nor i lo­ka­len. Nu för­sö­ker de ro­ta fram kvit­ton och bil­der som ska styr­ka det. För­hopp­nings­vis täc­ker hem­för­säk­ring­ar­na det mesta. Men även rock­band har sa­ker som är väl­digt svå­ra att er­sät­ta med re­da peng­ar.

Att Med­bor­gar­sko­lan ha­de replo­ka­ler i den brand­här­ja­de byggnaden in­ne­bär en re­jäl törn för det lo­ka­la kul­tur­li­vet. Åt­minsto­ne tio band har fått all sin ut­rust­ning för­störd.

– VÅR GITARRIST har sam­lat på sig gre­jer i 30 års tid. Vin­tage Les Paul­gi­tar­rer och Mars­hall-stär­ka­re, väl-

Bild: PRI­VAT

DRAB­BA­DE. Ban­det Va­tos Locos till­hör de som fått si­na in­stru­ment för­stör­da.

Bild: PRI­VAT

BOR­TA FÖR ALL­TID. En mängd fullt ut­rus­ta­de trum­set tillin­tet­gjor­des.

Bild: PRI­VAT

IN­NAN BRANDEN. Bild från en av de ned­brun­na replo­ka­ler­na.

FÖR­LO­RA­DE ALLT. Mac Jo­hans­sons stu­dio är total­för­störd och all ut­rust­ning har gått för­lo­rad i branden. ”Det här känns för jäv­ligt”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.