Helg­tips.

Ny sing­el från Fal­ken­bergs svar på Dra­ke.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

2011 bod­de jag i Nice och läs­te frans­ka. Det lå­ter här­ligt och glas­sigt men präg­la­des mest av en­sam­hets­käns­lor och bak­fyl­la. När jag vil­le för­stär­ka hur led­sen jag var sat­te jag på Christi­an Kjell­van­ders al­bum ”The Rough and Rynge” från 2010. En helg, på en buss, sat­te jag på lå­ten ”Tran­sat­lan­tic”, lu­ta­de pan­nan mot ru­tan och blic­ka­de långt bort – pre­cis så dra­ma­tiskt som det lå­ter. Nej, jag kan väl in­te sä­ga att jag får jät­te­po­si­ti­va as­so­ci­a­tio­ner till Kjell­van­ders mu­sik, men myc­ket har hänt se­dan 2011, bå­de med hans mu­sik och mig själv. I kväll har jag en chans att ska­pa nya minnen. Då kom­mer den stäm­nings­ful­la folk­rock/country/ame­ri­ca­na-ar­tis­ten med den he­sa/dju­pa/na­sa­la/vä­san­de/me­lo­dis­ka/ sväng­i­ga rös­ten till Var­bergs Te­a­ter. Christi­an Kjell­van­der släpp­te ett nytt al­bum i hös­tas, ”A vil­lage: Na­tu­ral light”, som han har spe­lat in i sitt hem – en gam­mal mis­sions­kyr­ka i Ös­terå­ker, Sörm­land. Det är hans sjät­te so­lo­al­bum. I en in­ter­vju med tid­ning­en café be­skri­vet ar­tis­ten mu­si­ken som ”mörk soul”. Den som mis­sar Christi­an Kjell­van­der i hel­gen får en ny chans i som­mar. 5 au­gusti kom­mer han till Stål­boms i Fal­ken­berg till­sam­mans med ar­tis­ten Lo­ney De­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.