Nämnd stop­par ra­cet

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Det räc­ker att en nämnd sä­ger nej för att det in­te ska bli nå­got till­stånd från kom­mu­nen och po­li­sen. Där­med är det san­no­likt kört för Mo­tor­klub­ben Fal­con att få ar­ran­ge­ra be­ach ra­ce på Skrea strand i höst. Tra­fik­nämn­dens ställ­nings­ta­gan­de av­gör ären­det.

Det ser ut att va­ra kört för ett be­ach ra­ce på Skrea strand i höst. Tra­fik­nämn­dens nej in­ne­bär att po­li­sen kom­mer att av­slå till­stånds­an­sö­kan.

For­mellt är be­slu­tet in­te fat­tat än­nu och det är in­te helt en­kelt att re­da ut vad som gäl­ler. Det har va­rit många tu­rer i frå­gan med oli­ka be­sked från högt upp­sat­ta po­li­ti­ker och tjäns­te­män.

MEN EN­LIGT VAD HN er­far kom­mer kom­mu­nen att sä­ga nej även om kul­tur- och fri­tids­nämn­den sagt ja till ar­range­mang­et. Sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en hand­läg­ger den här ty­pen av till­stånd.

– Jag får in an­sö­kan från po­li­sen till mig och se­dan häm­tar jag in syn­punk­ter från be­rör­da nämn­der. I det här fal­let tek­nis­ka och kul­turoch fri­tid. Jag har in­te fått in pro­to­kol­len än­nu och kan därför in­te sä­ga hur det blir. Men det räc­ker med ett nej från en nämnd för att det ska bli nej från kom­mu­nen, sä­ger tra­fi­kin­gen­jör Henrik Se­la­mis på ga­tu- och tra­fi­ken­he­ten.

Han är den tjäns­te­man som hand­läg­ger ären­det och ska in­om kort vi­da­re­be­ford­ra po­li­ti­ker­nas be­slut till po­li­sen. Po­li­sen går ald­rig emot kom­mu­nen i det här av­se­en­det. Men går det att över­kla­ga po­li­sens be­slut?

– Nej, det går in­te. Där­e­mot kan man en­ligt kom­mu­nal­la­gen över­kla­ga kom­mu­nens ytt­ran­de till oss. Men det har jag in­te va­rit med om och vet in­te rik­tigt vad som hän­der då, sä­ger po­li­sens till­stånds­hand­läg­ga­re Ing­er Ro­berts­son.

HENRIK SE­LA­MIS PÅ kom­mu­nen har hel­ler in­te va­rit med om det:

– Jag an­tar att ären­det går till­ba­ka till po­li­ti­ker­na i så fall.

So­ci­al­de­mo­kra­ten Jan Dic­kens är vice ord­fö­ran­de i tra­fik­nämn­den som sa­de nej med en rösts mar­gi­nal.

Om det blir ett över­kla­gan­de, tror du att det finns någon­ting som kan få tra­fik­nämn­den att änd­ra sin upp­fatt­ning?

– Nä, nä, nä! Vår full­mäk­ti­ge­grupp har kom­mit över­ens om att vi ska av­styr­ka an­sö­kan.

Det tyc­ker up­pen­bar­li­gen in­te di­na par­ti­kam­ra­ter i kul­tur- och fri­tids­nämn­den?

– Nej och det är ex­tremt ovan­ligt att någ­ra fron­de­rar mot full­mäk­ti­ge­grup­pen.

Har man in­te rätt att ha en egen åsikt?

– Jo, i full­mäk­ti­ge där man sit­ter på ett personligt man­dat. Men det är par­ti­et som ut­ser nämnd­le­da­mö­ter och då job­bar man på par­ti­ets upp­drag.

Vad är tra­fik­nämn­dens mo­ti­ve­ring till att sä­ga nej?

– Stran­den och klit­ter­na är ett skyd­dat om­rå­de och mo­tor­tra­fik är för­bju­den med un­dan­tag för ut­ryck­nings­for­don och ren­håll­nings­for­don.

Läns­sty­rel­sen har väl gett dis­pens för ter­räng­kör­ning?

– De har sagt att de in­te kan för­bju­da täv­ling­en en­ligt ter­räng­kör­nings­la­gen. Dis­pen­sen är ett ytt­ran­de och in­te ett be­slut, sä­ger Jan Dic­kens.

Bild: OLA FOLKESSON

FORDONSFRITT? Nu ta­lar det mesta för att det in­te blir nå­gon mc-täv­ling på Skrea strand i höst.

HENRIK SE­LA­MIS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.