Skri­ver för att gå vi­da­re

ATT SÖRJA: BOK OM ATT BLI ÄNKA SOM UNG Lina Brustad i Träslövslä­ge blev änka när hon var 32 år. Hen­nes ma­ke Jo­a­kim dog i can­cer. Nu har hon skri­vit om de­ras kär­lek, sor­gen och om att gå vi­da­re.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LE­NA BERGLUND 010-471 53 63 le­na.berglund@hn.se

För Lina Brustad har skrivandet fun­ge­rat som te­ra­pi. Nu släp­per hon boken om de svå­ra åren då hon som 32-åring för­lo­ra­de sin man i can­cer, med hopp om att hen­nes be­rät­tel­se kan hjäl­pa and­ra som mist en an­hö­rig.

Hal­va ro­ma­nen "Hum­le­säc­ken" byg­ger på de brev Lina skrev till sin ma­ke då han in­te läng­re var nå­bar på grund av tu­mö­ren i hjär­nan.

– I slu­tet var han ba­ra ett skal. Jag vil­le på nå­got sätt be­rät­ta om oss för den Jo­a­kim som jag kän­de, den han ha­de va­rit, sä­ger Lina.

DET GICK SJU år mellan tu­mö­rens upp­täckt och Jo­a­kims död. Pe­ri­od­vis var det bra, pe­ri­od­vis var det ka­os. Jo­a­kim trod­de länge att han skul­le kun­na bli frisk, och vil­le in­te pra­ta om sin sjuk­dom.

– Boken hand­lar om oss, men jag har skri­vit den som en ro­man och jag har bytt ut namn. Jag hop­pas att min be­rät­tel­se kan va­ra en hjälp för al­la dem som mist en an­hö­rig.

LINA HAR I en in­ter­vju i HN för tre år se­dan be­rät­tat om de svå­ra åren, sjuk­vår­dens bris­ter, en­sam­he­ten och att de in­te fick sam­tals­hjälp då can­cer­be­ske­det läm­na­des. Sam­ti­digt som Jo­a­kim var sjuk och be­höv­de hen­nes vård mås­te hon kla­ra att ta hand om de­ras lil­le son.

Men hon be­rät­ta­de även om kärleken till Jo­a­kim, sor­gen och hur hon har käm­pat för att gå vi­da­re. Och om över­le­van­de­s­kul­den. – Så små­ning­om, när jag i ef­ter­hand läs­te mi­na brev, väx­te idén fram att jag skul­le skri­va en bok. Jag be­höv­de be­na ut vad som hänt, för­sö­ka för­stå, men jag vil­le ock­så att det skul­le bli vac­kert.

TI­TELN PÅ LINAS bok är Hum­le­säc­ken, efter en li­ten kob­be ut­an­för Ly­se­kil i Bohuslän, de­ras kär­lek­sö. Lina, som nu­me­ra ar­be­tar med en av­hand­ling om folk­bild­ning på Pe­da­go­gen vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, har an­strängt sig för att bry­ta sig loss från det aka­de­mis­ka språ­ket.

– När jag fick re­da på att för­la­get vil­le ge ut boken blev jag, efter att ha skic­kat mitt ma­nus till en mas­sa för­lag, skiträdd. Tex­ten är självut­läm­nan­de och hand­lar om mitt in­ners­ta, men nu när boken är tryck är jag stolt.

Bild: RIC­KARD KARL­BERG

GER UT BOK. Lina Brustad be­rät­tar bland an­nat om över­le­van­de­s­kul­den i sin bok ”Hum­le­säc­ken”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.