Mu­sik och bild in­te me­nings­löst för al­la

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

till ”upprörd gym­na­si­e­e­lev” (8/4).

SKO­LA. Du gör ett ex­em­pel på hur me­nings­lö­sa äm­ne­na bild och mu­sik är för en hög­sta­di­e­e­lev som vill bli re­vi­sor. Me­nar du att äm­ne­na bild och mu­sik är me­nings­lö­sa för al­la, även dem som vill bli t ex konst­nä­rer, de­sig­ners, web-de­sig­ners, fo­to­gra­fer, ar­ki­tek­ter, ar­tis­ter, dan­sa­re el­ler mu­si­ker? El­ler me­nar du att en elev som vet att hen vill bli t ex mu­si­ker redan i hög­sta­di­et, i rätt­vi­sans namn, ock­så ska kun­na väl­ja bort nå­got t ex ke­mi el­ler histo­ria? In­te me­nar du väl att re­vi­sors­ba­nan ska ha fö­re­trä­de med att väl­ja bort? Om vi gav al­la hög­sta­di­eung­do­mar i Sve­ri­ge en skräd­dar­sydd utbildning ba­se­rad på eg­na el­ler för­äld­rars val av äm­nen, hur skul­le vi or­ga­ni­se­ra det med till ex­em­pel lä­ra­re och ti­man­tal? Jag tror få ele­ver vet vad dem vill bli redan på hög­sta­di­et. Bätt­re ge al­la bre­da och ge­men­sam­ma bas­kun­ska­per. Li­te fria val kan man fort­fa­ran­de gö­ra redan på hög­sta­di­et, men bra att man vän­tar med yr­kes­fun­de­ring­ar tills 15-års­ål­dern. Li­ka för al­la.

Paul

Bild: DAN HANSSON / SVD / TT

DAN­SA­RE. Är äm­ne­na bild och mu­sik me­nings­lö­sa även för de som till ex­em­pel vill bli dan­sa­re?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.