Mc-ra­ce skul­le för­stö­ra på Skrea strand

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”S såg­ning av be­ach ra­ce-för­slag upp­rör C” (5/4).

FAL­KEN­BERG. Per Jo­hans­son (C), jag har läst ar­ti­keln i HN om där du vill ge tillå­tel­se att ha mo­tor­cy­kel-ra­ce på bad­stran­den. Du blev väl­digt upprörd över att Per Svensson (S) tyc­ker att det var det dum­mas­te har hört. Det de­lar vi so­ci­al­de­mo­kra­ter med Per Svensson. Vi tyc­ker till och med att det är oför­svar­ligt.

Jag kan se den för­stö­rel­se som kom­mer att hän­da med den upp­kör­da san­den. Det blir ing­en fast mark pre­cis, ba­ra sand­väl­ling och dju­pa spår och svårt att ta sig fram på. Det är ju det som är syf­tet, Det ska va­ra geg­gigt sli­rigt och vått. Kul för publi­ken. Ha­de det in­te va­rit me­ning­en ha­de man valt en an­nan plats.

Per Jo­hans­son du sä­ger ock­så att klit­ter­na för­änd­ras var­je år på grund av stor­mar. Ja det för­står jag ock­så. Jag und­rar nu om du vill på­skyn­da des­sa för­änd­ring­ar, för höst­stor­mar lär det bli även det­ta år. Den bad­strand som Fal­ken­berg och vå­ra som­mar­gäs­ter är så stol­ta över kanske in­te blir sig lik på fle­ra år.

Du sä­ger att läns­sty­rel­sen vill att ar­ran­gö­ren ska fo­ta stran­den ef­teråt . Ska det här va­ra ett pi­lot­pro­jekt om nå­gon an­nan skul­le ha ett lik­nan­de ra­ce. Det tyc­ker jag var ose­ri­öst av läns­sty­rel­sen att ut­tryc­ka sig på det vi­set.

Per Jo­hans­son, du ond­gjor­de dig över Per Svensson att han som kom­mun­råd ut­tryck­te sig dumt. Jag tyc­ker att Per Svensson tog an­svar. Han tänk­te efter fö­re och in­te efter.

Ro­ligt att du Per Jo­hans­son ti­tu­le­ra­de vår Per kom­mun­råd där ha­de du tänkt fö­re vad som kan hän­da efter.

Vi är in­te mot­stån­da­re till var­ken mo­torsport el­ler mo­tor­klub­bar. Det här är ba­ra fel plats.

Ma­j­vor Wal­lin

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na Älv­se­red

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.