Kas­tan­jer­na för­svin­ner från Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Kas­tan­jen, det­ta vid sin ena­stå­en­de vack­ra blom­ning så prakt­ful­la träd, är snart utro­tad i cen­tral­or­ten Fal­ken­berg. De tre välvux­na kas­tan­jer­na vid Gam­la kyr­kan är nu al­la fäll­da och de bakom Mur­tan­hu­set kom­mer gi­vet­vis snart att gå sam­ma öde till mö­tes. Det­ta är ba­ra någ­ra ex­em­pel på den ut­gles­ning av sta­dens träd­be­stånd som stän­digt på­går. Med al­la nya höga kom­pak­ta hus som i snabb takt byggs upp kom­mer stads­bil­den att bli allt tä­ta­re och en­for­mi­ga­re med mind­re av rymd, ljus och gröns­ka.

Att ar­ran­ge­ra­de plan­te­ring­ar i kru­kor och ra­bat­ter ly­ser upp här och var är för­vis­so myc­ket pryd­ligt och väl­lov­ligt. Dock, trä­den ger skön­het året runt, skö­ter sig mesta­dels själ­va och är omist­li­ga in­slag för att ge oss en gröns­ka i stads­mil­jön som tju­sar vå­ra sin­nen. Dess­utom är de en ovär­der­lig buf­fert mot al­la av­ga­ser. Det är an­märk­nings­värt att park­för­valt­ning­en in­te vill för­kla­ra (om det nu är möj­ligt) al­la si­na av­verk­ning­ar ut­an ba­ra be­mö­ter folks syn­punk­ter med sin väl in­ö­va­de non­cha­lans.

Hel­ge Vrå­gård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.