Få le­di­ga bo­stä­der hos pri­va­ta vär­dar

Hallands Nyheter - - Varberg - JENNIE PERS­SON 010-471 50 26 jennie.pers­son@hn.se

”Den se­nas­te ti­den har man märkt att söktryc­ket har ökat, det är hur många tu­sen som helst som sö­ker bo­stad i Var­berg”

PER ANDERSSON Ull­sax­en

Bostadsbristen ska­par sto­ra pro­blem för många var­ber­ga­re. Hur ska man hit­ta nå­gon­stans att bo? HN har frå­gat någ­ra av de pri­va­ta hy­resvär­dar­na hur man får en lä­gen­het.

Vill du få en bo­stad hos kom­mu­na­la Var­bergs Bo­stad kan du be­hö­va vän­ta i mer än tio år. Men hur ser chan­ser­na ut för att få en bo­stad ge­nom en pri­vat hy­resvärd?

HN gjor­de en rund­ring­ning till någ­ra av de stör­re pri­va­ta hy­resvär­dar­na för att ta re­da på hur myc­ket le­digt det finns just nu och ur man går till väga.

* Dero­me För­valt­ning: Har runt 1 000 hy­res­rät­ter i Var­bergs kom­mun och to­talt 1 500 lä­gen­he­ter från Mal­mö till Gö­te­borg. I nu­lä­get en le­dig lä­gen­het i Var­berg.

– Vi har en egen kö och man an­mä­ler sig på hem­si­dan, där man be­hö­ver upp­da­te­ra sin an­vän­da­re en gång om året. Kö­ti­den på ob­jek­ten kan skil­ja sig åt, men van­ligt­vis bru­kar de fem per­so­ner som har längst kö­tid få er­bju­dan­de om att kom­ma och tit­ta på lä­gen­he­ten. För att få en lä­gen­het hos oss be­hö­ver man stått i kö i minst fem år och vi kol­lar all­tid med Kro­no­fog­den så att man in­te har någ­ra skul­der, sä­ger kund­chef Jo­a­kim Nils­son.

* Ma­le­ryd Fas­tig­he­ter: Har cir­ka 145 hy­res­rät­ter i cen­tra­la Var­berg. I nu­lä­get inga le­di­ga lä­gen­he­ter.

– Man läm­nar en in­tres­se­an­mä­lan på vår hem­si­da och se­dan för­sö­ker vi mat­cha ihop de som sö­ker med de lä­gen­he­ter vi har. Vi har allt­så ing­en di­rekt kö på det sät­tet. Vi kol­lar så att hy­res­gäs­ter­na in­te har någ­ra be­tal­nings­an­märk­ning­ar samt att de har skött sig hos si­na ti­di­ga­re hy­resvär­dar, sä­ger Mats Ryd­holm på Ma­le­ryd Fas­tig­he­ter.

* For­ti­no­va: Har runt 550 hy­res­rät­ter i Var­bergs kom­mun. I nu­lä­get fy­ra le­di­ga lä­gen­he­ter.

– Vi bru­kar re­kom­men­de­ra hy­res­gäs­ter­na att tit­ta på hem­si­dan efter le­di­ga lä­gen­he­ter. Där har vi en bo­stads­kö. När det blir ak­tu­ellt kol­lar vi så att per­so­ner­na har in­koms­ten för lä­gen­he­ten samt de­ras kö­tid. Har de be­tal­nings­an­märk­ning­ar så skic­kar vi in­te vi­da­re dem för lä­gen­hets­vis­ning, sä­ger Pet­ra Andersson, ut­hy­ra­re på For­ti­no­va.

* Ull­sax­en: Har 64 hy­res­rät­ter i cen­tra­la Var­berg. I nu­lä­get inga le­di­ga lä­gen­he­ter.

– Vi har in­tres­se­an­mä­lan på hem­si­dan med bo­stads­kö. När det blir ak­tu­ellt med ny hy­res­gäst så tar vi per­son­upp­lys­ning och se­dan hand­lar det om att ska­pa sig en bild av per­so­nen. Den se­nas­te ti­den har man märkt att söktryc­ket har ökat, det är hur många tu­sen som helst som sö­ker bo­stad i Var­berg, sä­ger Per Andersson, an­ställd på Ull­sax­en.

* Lin­de­bergs fas­tig­he­ter: Har runt 150 hy­res­rät­ter i Var­bergs kom­mun. I nu­lä­get inga le­di­ga lä­gen­he­ter.

– Vi har ing­en an­mäl­ning på nä­tet, ut­an man får skic­ka el­ler kom­ma hit med ett personligt brev, sä­ger Fred­rik Ols­son, på Lin­de­bergs fas­tig­he­ter.

HN har även för­sökt nå Var­bergs Sten­fas­tig­he­ter samt Me­ras Bo­stä­der ut­an att få svar.

Bild: ANNIKA KARLBOM/ARKIV

ÄGER BO­STÄ­DER. Mats Ryd­holm är en av fle­ra pri­va­ta hy­resvär­dar i stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.