Var­bergs­sko­lans me­tod anam­mas som mo­dell

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

”Vi kom­mer att ha sto­ra skyl­tar så att al­la ele­ver ska ha lätt att hit­ta. Fram­ö­ver vet vi att vi kom­mer att få ta emot fler ny­an­län­da ock­så så det kom­mer att hjäl­pa även dem” ULRIKA LENNARTSSON

spe­ci­al­pe­da­gog

Bock­stens­sko­lan nya ar­bets­sätt loc­kar stu­die­be­sök från and­ra kom­mu­ner. – Al­la ska få det li­te bätt­re, det gäl­ler bå­de ele­ver och per­so­nal, sä­ger lä­ra­ren Jör­gen Ax­els­son.

Al­la kom­mu­na­la grund­sko­lor i Var­bergs kom­mun har så kal­la­de flex­team. Det in­ne­bär att ele­ver med neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar (NPF), till ex­em­pel au­tism, ges stöd i skol­ar­be­tet ge­nom an­pas­sat för­håll­nings­sätt.

– Vi har sett att de här ele­ver­na mår väl­digt bra av att vi ar­be­tar på det här sät­tet. De grund­läg­gan­de an­pass­ning­ar som ska ge­nom­fö­ras på he­la sko­lan är så­da­na som al­la barn mår bra av. Ex­em­pel­vis ge­nom­gå­en­de struk­tur och skylt­ning, ge­men­samt för­håll­nings­sätt för all per­so­nal och fort­bild­ning in­om det­ta, sä­ger Jör­gen Ax­els­son.

Det här ska mins­ka stö­ket och ge lug­na­re skol­da­gar för al­la.

TILL HÖS­TEN KOM­MER det att gå 140 ele­ver fär­re på Bock­stens­sko­lan då nya Trön­ninge sko­la öpp­nar. Då kom­mer ele­van­ta­let att lig­ga på 340. Det fri­gör en del lo­ka­ly­tor i sko­lan. Flex­tea­mets nya lo­ka­ler kom­mer att in­re­das så att det blir ett flyt ge­nom dem över da­gen. Ele­ver­na är i ena än­den på för­mid­da­gen, äter lunch på mit­ten och är i den and­ra de­len på ef­ter­mid­da­gen.

– Vi kom­mer att ha sto­ra skyl­tar så att al­la ele­ver ska ha lätt att hit­ta. Fram­ö­ver vet vi att vi kom­mer att få ta emot fler ny­an­län­da ock­så så det kom­mer att hjäl­pa även dem, sä­ger Ulrika Lennarts­dot­ter, spe­ci­al­pe­da­gog.

Per­so­na­len som ar­be­tar in­om Bock­stens­sko­lans flex­team i dag har till­sam­mans med sko­lans rek­to­rer Jen­ny Wahl­frids­son och Mar­tin Enan­der lagt upp en treårs­plan över hur ar­be­tet ska gå till. Lä­ra­re och öv­rig per­so­nal ska fort­bil­das och få fler verk­tyg för att kun­na be­mö­ta ele­ver med NPF på ett än­nu bätt­re sätt.

– Vi ska ska­pa en sta­bil grund som he­la sko­lan kan stå på, sä­ger Emma von Hofs­ten, lä­ra­re.

Till hös­ten går start­skot­tet. Då ska mal­lar fin­nas fär­di­ga till det ma­te­ri­al som al­la ele­ver kan få ta del av. Det ska se­dan ska­pas un­der treårs­pe­ri­o­den. De kom­mer att ha en flex­jour som kan an­pas­sa ma­te­ri­al efter be­hov och ge hand­led­ning till si­na kol­le­ger.

AL­LA KLASSRUM SKA ha sam­ma struk­tur för att un­der­lät­ta för ele­ver­na. För ele­ver med NPF är det väl­digt vik­tigt med igen­kän­ning. Hasti­ga för­änd­ring­ar kan få dem ur ba­lans. Tan­ken är att även klass­rum­men på Håstens­sko­lan ska föl­ja sam­ma rö­da tråd ef­tersom Bock­stens­sko­lans ele­ver flyt­tar dit in­för års­kurs sex.

REDAN IN­NAN Bock­stens­sko­lan har kom­mit igång rik­tigt med sitt ar­bets­sätt har and­ra kom­mu­ner va­rit in­tres­se­ra­de av att få ve­ta mer hur de ar­be­tar med barn som har NPF. I tis­dags var ett stort gäng från Karls­kro­na på stu­die­be­sök.

– Vi be­rät­ta­de hur vi ska gö­ra lärmil­jön från flex­tea­met till­gäng­lig för and­ra klas­ser och vil­ka ar­bets­me­to­der och för­håll­nings­sätt vi tilläm­par i flex, sä­ger Jör­gen Ax­els­son.

EN­LIGT DE­RAS be­räk­ning­ar kom­mer im­ple­men­te­ring­en av det nya ar­bets­sät­tet på sko­lan in­te att kos­ta så myc­ket ext­ra. De räk­nar i stäl­let med att det blir en be­spa­ring i och med att fler ele­ver kom­mer att må bätt­re.

– Ar­bets­bör­dan kom­mer att lät­ta för lä­rar­na, sä­ger Jen­ny Wahl­frids­son.

Bild: ANNIKA KARLBOM

FÖRNYAR. Ca­mil­la Eli­as­son, fri­tidspe­da­gog, Emma von Hofs­ten, lä­ra­re, Jen­ny Wahl­frids­son, rek­tor, Ulrika Lennarts­dot­ter, spe­ci­al­pe­da­gog och Jör­gen Ax­els­son, lä­ra­re, hål­ler på och flex­an­pas­sar Bock­stens­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.