Vack­ras­te jakt­pla­net ska läm­na Hal­land

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­DERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hn.se

Snart har Dra­ken ru­tit fär­digt i Halm­stad. I drygt 14 år har lan­dets en­da fly­gan­de ex­em­plar av det en­sit­si­ga, gam­la strids­pla­net va­rit ba­se­rat i Hal­land – men nu ska det till Så­tenäs för att hål­las i trim till Flyg­vap­nets 100-års­ju­bi­le­um 2026 och Saabs 90-års­fi­ran­de året efter.

Härom året ha­de tid­ning­en Ny Tek­nik en om­röst­ning kring vil­ket som är ti­der­nas vack­ras­te, svens­ka strids­plan. Klar et­ta blev Saab 35 Dra­ken – med Vig­gen som tvåa, Gripen trea och Lan­sen fy­ra.

När HN på ons­da­gen be­sö­ker FMTS (För­svars­mak­tens tek­nis­ka sko­la) har det sista fly­gan­de ex­em­pla­ret av den en­sit­si­ga Dra­ken­ver­sio­nen rul­lats ut från han­ga­ren.

– Jag har ald­rig flu­git en en­sit­sig Dra­ken förr, men jag har spa­kat den två­sit­si­ga så det är gans­ka likt, sä­ger Stel­lan Andersson från ve­te­ran­flyg­för­e­ning­en Swe­dish Air For­ce Histo­ric Flight, me­dan han be­kan­tar sig med in­stru­men­te­ring­en.

MEN SÅ ÄR han ock­så en av lan­dets mest er­far­na pi­lo­ter, med 12 000 tim­mar bakom spa­kar­na på oli­ka plan.

Redan 1969 bör­ja­de han i flyg­vap­net och som at­tack­pi­lot flög han så­väl Lan­sen som Vig­gen in­nan han blev flyg­kap­ten hos SAS.

– På fri­ti­den bör­ja­de jag med ve­te­ran­flyg redan 1994 och har ge­nom åren lärt mig fly­ga allt från Tun­nan till Hun­ter – så det ska in­te va­ra någ­ra kons­tig­he­ter att få den här till för­e­ning­ens hem­ma­bas i Så­tenäs, sä­ger han.

FÖR HN:S UTSÄNDE känns det li­te som att cir­keln sluts. Un­der­teck­nad gjor­de i de­cem­ber 1998 re­por­tage på F 10 i Äng­el­holm om Pe­ter Hed­berg från Halm­stad när han och hans kol­le­ger skul­le fly­ga Flyg­vap­nets sista jul­gran med Dra­ken.

Fy­ra år se­na­re fanns re­por­tern även på plats när just det här pla­net – som till­ver­ka­des 1969 och kal­las ”Jo­han 56” efter sin gam­la ra­di­o­an­rops­be­teck­ning – lan­da­de i Halm­stad för att be­va­ras i fly­gan­de skick.

JUST PE­TER HED­BERG från Halm­stad, som i dag är flyglä­ra­re på Flyg­vap­nets sko­la ut­an­för Lin­kö­ping, har se­dan 2004 va­rit den som spa­kat Jo­han 56 på oli­ka flygupp­vis­ning­ar – men efter 2012 har pla­net in­te flu­git.

– Vi har gjort re­gel­bund­na mo­tor­kör­ning­ar, men av bud­get­skäl har den in­te flu­git, för­kla­rar Per Bengtsson, flyg­tek­ni­ker på FMTS.

För en hem­lig sum­ma är pla­net nu köpt av Saab, som ska se till att för­e­ning­en kan hål­la det i luf­ten minst tio år till.

– VI HOP­PAS FÅ med duk­ti­ge Pe­ter Hed­berg som Dra­ken-pi­lot i vår för­e­ning, men först mås­te han skaf­fa ett ci­vilt cer­ti­fi­kat, sä­ger Stel­lan Andersson, som på tors­da­gen ba­ra fick taxa pla­net på mar­ken ef­tersom det blås­te för hård sid­vind för att en land­ning på Så­tenäs skul­le va­ra tillå­ten.

Bild: JÖR­GEN ALSTRÖM

TRÅNGT FÖRARUTRYMME. Er­far­ne pi­lo­ten Stel­lan Andersson prov­kör­de på ons­da­gen för förs­ta gång­en en en­sit­sig Dra­ken – fast ba­ra på mar­ken, ef­tersom sid­vin­den var för stark för att lan­da på nya hem­ma­ba­sen Så­tenäs. To­talt till­ver­ka­des 615 Dra­ken-plan.

Bild: JÖR­GEN ALSTRÖM

En flyg­tek­ni­ker vet när det är okej att vis­tas fram­för luftin­ta­get på Dra­ken. För­e­ning­en som nu ska skö­ta pla­net ha­de för­ra året över en mil­jon åskå­da­re på si­na flygupp­vis­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.