Fy­ra frå­gor till Mar­cus Dahl­berg

Hallands Nyheter - - Nyheter - JENNIE PERS­SON

...från Ves­sige­bro, som ska an­ord­na ”Var­berg/kungs­bac­ka Sum­mer­me­et 2017” den 27 maj. Träf­fen är till för dem som är in­tres­se­ra­de av och kör a-trak­to­rer.

* Var­för an­ord­nar ni en så­dan här träff? – Jag har haft någ­ra träf­far ti­di­ga­re, bland an­nat en i Fal­ken­berg för­ra året som blev gans­ka lyc­kad. Det kom över 150 per­so­ner. Då an­ord­na­de jag den själv, men nu är vi ett gäng från Fal­ken­berg och Var­berg som ord­nar det ihop. Tan­ken är att sam­la så många som möj­ligt som gil­lar bi­lar, a-trak­to­rer och mo­pe­der. Det finns en del vux­na ock­så som bru­kar dy­ka upp och som tyc­ker det är in­tres­sant att se vad vi ung­do­mar har för bil­de­lar.

* Vad hän­der un­der träf­fen? – De som är in­tres­se­ra­de kom­mer till Swe­dol, mitt emot Mc­do­nalds. Vi träf­fas där och pra­tar om bi­lar och mo­pe­der och tit­tar på varand­ras a-trak­to­rer. Se­dan kör vi en run­da in­ne i stan för att vi­sa upp oss, då kan man se hur myc­ket tid en del har lagt på si­na a-trak­to­rer. Se­dan tar vi oss till Kungs­bac­ka och gör sam­ma sak där. Det är kul att vi­sa upp sig och att det är många som har det här in­tres­set. Jag tyc­ker ock­så det känns bra att vi­sa att det är många av oss som kör a-trak­to­rer som hål­ler på reg­ler­na och in­te hål­ler på med bus­kör­ning­ar. Det är många med a-trak­to­rer som kör vårds­löst, men det är ock­så många som kör lugnt och skö­ter sig.

* Vad är det ro­li­gas­te med a-trak­to­rer? – Det ro­li­ga är att man får kö­ra dem och att gö­ra i ord­ning dem. Det får ett högt vär­de när gam­la bi­lar görs om. Mest ro­ligt är det att fixa och vi­sa upp dem.

* Hur stort är in­tres­set för a-trak­to­rer i Var­berg och Fal­ken­berg? – Det finns ett jät­testort in­tres­se här, för att va­ra så små or­ter. Vi är väl­digt många som möts upp gans­ka of­ta. Jag hop­pas att träf­fen kom­mer att loc­ka många med sam­ma in­tres­se och att det blir en bra dag med bra vä­der!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.