Så sä­ger 20-åring­en själv om Al­bins sista kväll

Hallands Nyheter - - Nyheter - JO­A­KIM KULLBERG 010-471 51 92 jk@hn.se

Den mordå­ta­la­de 20-åring­en ne­ka­de i de förs­ta för­hö­ren, men val­de se­dan att er­kän­na att det var han som dö­dat Al­bin Ei­nar­sen. Så här har han själv be­rät­tat om hän­del­sen för po­li­sen.

Den 20-åri­ge man­nen ploc­ka­des in till för­hör redan da­gen efter att Al­bin Ei­nar­sen hit­tats av­li­den – men då in­te som mis­s­tänkt. Det var fast­sla­get att 20-åring­en (som då ba­ra var 17) ha­de um­gåtts med Al­bin sam­ma kväll som han blev mör­dad och att 20-åring­en tro­ligt­vis var den sista per­son som sett Al­bin vid liv.

I de för­hö­ren, från 2014, sä­ger 20-åring­en att de skil­des åt vid Folk­par­ken.

MEN I ETT för­hör på för­mid­da­gen den 2 feb­ru­a­ri, när 20-åring­en kon­fron­te­ras med upp­gif­ter­na om att fle­ra an­hö­ri­ga har be­rät­tat hur det gick till, väl­jer han till slut att er­kän­na vad han har gjort. Al­bin och 20-åring­en har pro­me­ne­rat till­sam­mans när de helt plöts­ligt blir osams.

”Då flip­pa­de jag så jag slog han ett slag i an­sik­tet, men jag vet in­te rik­tigt var.. så ja, noc­ka­des han el­ler vad man nu sä­ger han ram­la­de ihop så sat­te jag mig på han”, be­skri­ver 20-åring­en i för­hör och för­kla­rar hur han se­dan tog stryp­tag.

”Men så kom där en svart vägg fram­för mi­na ögon så jag såg ingen­ting. Det kän­des lik­som som jag dog typ, kan man be­skri­va käns­lan typ allt­så. Så jag vet in­te vad som har hänt där emel­lan”, fort­sät­ter han.

HAN HAR OCK­SÅ för­kla­rat hur han ”vak­na­de till” och då bör­ja­de ut­fö­ra hjärt- lung­rädd­ning på Al­bin. 20-åring­en ska ock­så ha skvätt vat­ten i an­sik­tet på ho­nom för att få ho­nom att vak­na till. När ing­et hjälp­te la­de han Al­bin i fram­stu­pa si­do­lä­ge – och gick där­i­från.

Po­li­sen stäl­ler frå­gor upp­re­pa­de gång­er om det verk­li­gen ba­ra hand­la­de om ett slag, då ob­duk­tio­nen vi­sa­de på fler ska­dor – men 20-åring­en står fast vid sin ver­sion i fle­ra för­hör.

Men till slut änd­rar han sig och be­rät­tar att Al­bin res­te sig upp efter det förs­ta sla­get och att 20-åring­en då väl­te om­kull Al­bin och se­dan tog stryp­grepp.

20-åring­en kon­fron­te­ras ock­så med upp­gif­ter­na om att han ska ha haft bil­der på Al­bin lig­gan­des i bäc­ken i sin te­le­fon. Först häv­da­de han att han fått dem skic­ka­de till sig – men se­dan sväng­de han och er­kän­de att han ha­de ta­git dem själv.

AN­LED­NING­EN VAR ATT han skul­le be­vi­sa för två när­stå­en­de per­so­ner att det var han som ha­de ta­git li­vet av Al­bin.

”Jag tar han åter­i­gen ner till bäc­ken, läg­ger han på si­dan där ne­re vid bäc­ken och så skvät­ter vat­ten i an­sik­tet på han, men får ing­en re­ak­tion”, be­rät­tar han för po­li­sen i ett för­hör i bör­jan på mars.

Po­li­sen frå­gar var­för 20-åring­en in­te ring­de 112.

”För jag var rädd”, sva­rar han. Vad var du rädd för? und­rar po­li­sen.

”Vet in­te. Jag är rädd för att er­kän­na att det var jag.”

När Al­bin lig­ger i bäc­ken, och 20-åring­en för­står vad det är han har gjort kom­mer ock­så re­ak­tio­nen.

”Jag släp­per han och så sät­ter jag mig här och tän­ker på vad fan jag har gjort och jag grå­ter i för­tvi­vel­se och är jät­te­led­sen och kan in­te fat­ta vad som har hänt och sen så går.. spring­er jag hem.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.