Nu grans­kar po­li­sen sta­dens cy­klis­ter

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Po­li­sen är ute och cyklar. Un­der tre vec­kor ska de ta sig an fal­ken­ber­gar­nas cy­kel­va­nor och ovanor. Sats­ning­en är en följd av po­li­sens med­bor­gar­löf­ten.

När kom­mu­nin­vå­nar­na fick lis­ta si­na be­kym­mer som de an­ser att po­li­sen kan hjäl­pa till med, vi­sa­de det sig att cyk­ling på trot­to­a­rer och and­ra frå­gor som rör vett och eti­kett bakom sty­ret är an­ge­läg­na för fal­ken­ber­gar­na. In­vå­nar­na kän­ner sig otryg­ga i cent­rum, bland an­nat på grund av att många cyklar på trot­to­a­rer. Det har fal­ken­bergs­po­li­sen ta­git fas­ta på.

UN­DER TRE VEC­KOR ska in­vå­nar­na dril­las i vad som gäl­ler för den som sät­ter sig på sa­deln. Sats­ning­en är upp­byggd i tre steg; grön vec­ka, gul vec­ka och röd vec­ka. Förs­ta vec­kan hand­lar det om att in­for­me­ra in­vå­nar­na om la­gar och reg­ler som har med cyk­ling att gö­ra.

Un­der vec­ka gul, det vill sä­ga näs­ta vec­ka, ska po­li­ser på cy­kel stop­pa cy­klis­ter och in­for­me­ra dem på plats om vad som gäl­ler. Den som bry­ter mot en re­gel får ett gult kort.

– Det hand­lar in­te om att ge bö­ter ut­an att med­ve­tan­de­gö­ra cy­klis­ter­na om vil­ka fel de be­går, sä­ger Sofia Malm­s­ten som är an­sva­rig po­lis för cy­kel­sats­ning­en.

RÖD VEC­KA BLIR det skarpt lä­ge. Då kom­mer det att delas ut bö­ter.

– Det är klart att många kom­mer att bli ir­ri­te­ra­de när de får bö­ter. Så är det all­tid, sä­ger Sofia Malm­s­ten. Vad kom­mer ni att sä­ga när ni får frå­gan om ni in­te har nå­got bätt­re att gö­ra än att böt­fäl­la cy­klis­ter?

– Då hän­vi­sar vi till med­bor­gar­löf­tet. Kom­mu­nin­vå­nar­na har sagt att de vill att cy­klis­ter­nas be­te­en­de ska för­bätt­ras.

Und­re den ak­tu­el­la pe­ri­o­den kom­mer 4-6 po­li­ser att ar­be­ta med kom­mu­nin­vå­nar­nas cy­kel­be­te­en­den. De kom­mer att cir­ku­le­ra på cy­kel i cent­rum och på när­lig­gan­de ga­tor un­der dag- och kvälls­tid. Vil­ket tror du är det van­li­gas­te felet som ni kom­mer att upp­täc­ka?

– Jag gis­sar att det är att många som sak­nar ring­kloc­ka. När det är mörkt är det ob­li­ga­to­riskt med be­lys­ning på cy­kel. Det är nog många som mis­sar det. Många cyklar på trot­to­a­rer och mot en­kel­rik­tat. Det är många som in­te kän­ner till vad som gäl­ler. Det vill vi änd­ra på.

Bild: OLA FOLKESSON

Sofia Malm­s­ten och hen­nes po­liskol­le­gor ska lä­ra ut cy­kel­vett och pe­ka på de för­se­el­ser som cy­klis­ter­na gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.