Klät­ter­vägg kan byg­gas på Val­lar­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Ett med­bor­gar­för­slag om att byg­ga en klät­ter­vägg ut­om­hus har anam­mats av kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Man stäl­ler sig po­si­tiv till idén och har be­slu­tat att tit­ta på om det går att få med det i höstens bud­get­ar­be­te.

Runt 300000 kro­nor, plus li­te drifts­kost­na­der be­räk­nas det kos­ta.

Var klät­ter­väg­gen ska byg­gas nämns in­te i med­bor­gar­för­sla­get, men en na­tur­lig plats vo­re på Val­lar­na där man se­dan ti­di­ga­re sam­lat den här ty­pen av ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.