Yge­man po­si­tiv till fot­bo­ja

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TERRORSAMTAL. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har inga prin­ci­piel­la pro­blem med Mil­jö­par­ti­ets för­slag om fot­bo­ja på per­so­ner som ska ut­vi­sas och be­döms som en sä­ker­hets­risk.

– Det är fram­förallt en bra idé för dem som man be­dö­mer kan ut­gö­ra ett hot, och som ska av­vi­sas men där det finns ett verk­stäl­lig­hets­hin­der. Där tror jag att det kan va­ra ett al­ter­na­tiv till för­var el­ler till upp­syn som vi har i dag, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) om Mp-för­sla­get om elektro­nisk fot­bo­ja. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.